Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ankieta dotycząca najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa dolnośląskiego - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ankieta dotycząca najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa dolnośląskiego

 

Szanowni Państwo,

w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

2020 r., poz. 1219 ze zm.), organ wykonawczy województwa, w celu realizacji polityki

ochrony środowiska, sporządza wojewódzki program ochrony środowiska. Uchwałą

Nr LV/2121/14 z dnia 30 października 2014 r. Sejmik Województwa

Dolnośląskiego przyjął Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa

Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r. Ze względu na kończący się

okres obowiązywania Programu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił

do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska

przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie

zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony

środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie

opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych

i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo

Środowiska (Warszawa, 2 września 2015 r.). Dokument będzie uwzględniać założenia

polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania będą

uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych

i programowych szczebla krajowego i regionalnego.

Chcąc włączyć Państwa oraz mieszkańców w proces oddolnego współdecydowania

o zawartości nowego Programu, w ramach współpracy organów zwracam się z prośbą,

o wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną

środowiska na terenie województwa dolnośląskiego.

LINK DO ANKIET

www.eko-precyzja.eu/dolnyslask.php

 

Wykonawcą opracowania jest Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja (adres

do korespondencji: 43-520 Chybie, ul. Bielska 94). Kierownikiem projektu jest

Pani mgr inż. Karolina Ioannidis: tel. +48 736 228 008, adres e-mail:

k.ioannidis@eko-precyzja.eu.

Wszelkie pytania proszę kierować do Wykonawcy Programu.

Jednocześnie dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego z up. Dyrektor Wydziału Środowiska

Grzegorz Kubicki