Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Budżet Obywatelski Gminy Niemcza 2019 - wszystko, co trzeba wiedzieć! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Budżet Obywatelski Gminy Niemcza 2019 – wszystko, co trzeba wiedzieć!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Urząd Miasta i Gminy Niemcza organizuje pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego Gminy Niemcza 2019. Przedstawiamy Państwu plakat informujący oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania odnośnie Budżetu Obywatelskiego w naszej Gminie. UWAGA! Termin składania projektów mija we wtorek 31 lipca o godzinie 16:00!

profilowe

CO TO JEST BUDŻET OBYWATELSKI? JAKI JEST JEGO CEL?

Budżet Obywatelski, nazywany również Budżetem Partycypacyjnym, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta tworzą budżet swojego miasta, tym samym współdecydując o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje. W ramach Budżetu Obywatelskiego miasto asygnuje określoną kwotę, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy przy użyciu narzędzi demokracji bezpośredniej.

DO KIEDY MOŻNA ZGŁASZAĆ PROPOZYCJE PROJEKTÓW DO BUDŻETU?

Ostateczną datą złożenia projektu jest wtorek 31 lipca do godziny 16:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza. Wszystkie złożone po tym terminie projekty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY NIEMCZA NA ROK 2019?

Projekty zadań inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Niemcza na rok 2019 mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy Niemcza, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Niemczy, tj. posiadają obywatelstwo polskie, ukończyli 18 rok życia i są zameldowane na terenie Gminy Niemcza. Dane osób, składających Formularz zostaną zweryfikowane na podstawie nr PESEL, a to oznacza, że dopuszcza się do udziału w Budżecie Obywatelskim tylko osoby posiadające meldunek stały lub czasowy na terenie Gminy Niemcza.

CZY LISTA PODPISÓW POPARCIA JEST WYMAGANA?

Tak, lista podpisów poparcia jest konieczna. Jej brak będzie skutkował odrzuceniem projektu zadania. Listę poparcia można pobrać ze strony internetowej www.um.niemcza.pl. Aby projekt przeszedł pierwszy etap weryfikacji, musi znaleźć się na nim minimum 15 podpisów osób popierających dany pomysł.

CZY NIEPEŁNOLETNI MOGĄ PODPISYWAĆ LISTĘ POPARCIA?

Lista musi być podpisana przez osoby zamieszkujące na terenie Gminy Niemcza i mające ukończone 16 lat.

CZY MOŻNA PODPISAĆ KILKA LIST POPARCIA?

Nie, osoby podpisujące listę poparcia mogą zarekomendować tylko jeden projekt do Budżetu Obywatelskiego. W przypadku podpisu na dwóch lub więcej kartach poparcia głos będzie uznany za nieważny.

ILE WYNOSI MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZADANIA?

Maksymalna, szacowana wartość zadania wynosi 50.000,00 zł na projekt realizowany w mieście Niemcza oraz 50.000,00 zł na projekt realizowany na obszarach wiejskich Gminy Niemcza. Można jednak zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego Gminy Niemcza na rok 2019 zadania o mniejszej wartości.

CO OZNACZA ZAPIS, MÓWIĄCY O TYM, ŻE PROPONOWANE PROJEKTY MUSZĄ DOTYCZYĆ REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO?

Oznacza to, że pod głosowanie zostaną poddane tylko propozycje zadań, których KOMPLETNA realizacja będzie możliwa w roku 2019. Nie są możliwe takie zakupy inwestycyjne, które stanowią tylko zakup materiału lub części do proponowanego zadania inwestycyjnego, bowiem ich efektem nie jest realizacja inwestycji, a jedynie pozyskanie materiałów do jej realizacji. Nie ma wówczas gwarancji, iż zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w roku budżetowym 2019 oraz, że na jego realizację zostaną zabezpieczone środki.

GDZIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE?

Zadanie inwestycyjne musi zostać zrealizowane na terenie, którego właścicielem jest Gmina Niemcza. Propozycje zadań dotyczących inwestycji na mieniu prywatnym będą odrzucane z przyczyn formalnych.

CZY REALIZACJA INWESTYCJI W KILKU MIEJSCACH LUB MIEJSCOWOŚCIACH JEST MOŻLIWA?

Nie, realizacja inwestycji musi dotyczyć tylko jednego, wskazanego konkretnie miejsca, dookreślonego np. poprzez nr działki, wskazanie nazwy ulicy lub inny sposób umożliwiający jego dokładną lokalizację. Wyjątkiem od tego zapisu są wyłącznie inwestycje drogowe (w tym budowa chodników), oświetleniowe oraz wodociągowo-kanalizacyjne.

SKĄD MOŻNA POBRAĆ FORMULARZE I ANKIETY DO GŁOSOWANIA?

Formularze i ankiety można pobrać z Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Niemcza przy ul. Rynek 10, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 i we wtorki w godz. od 8.30 do 16.30 oraz w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemczy przy ul. Rynek 27 od godz. 10.30 do godz. 18.00 z wyłączeniem czwartków. Wersja elektroniczna dokumentów dostępna jest na www.um.niemcza.pl

CZY MOŻNA WYSYŁAĆ FORMULARZE I ANKIETY DO GŁOSOWANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ?

Nie, prawidłowo wypełnione formularze powinny zostać złożone na obowiązujących wzorach dostępnych na stronie internetowej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza osobiście w Sekretariacie Urzędu bądź listownie wysłane na adres: „Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski 2019” ”

CZY MOŻNA GŁOSOWAĆ NA RÓŻNE PROJEKTY NA RÓŻNYCH ANKIETACH?

Nie. Każdy mieszkaniec Gminy Niemcza uprawniony do udziału w Budżecie Obywatelskim może zagłosować tylko jeden raz, na jedno wybrane przez siebie zadanie inwestycyjne. Oddanie głosów na dwóch lub więcej formularzach skutkować będzie uznaniem ich za nieważne.

CZY FORMULARZE I ANKIETY DO GŁOSOWANIA WYPEŁNIONE NIECZYTELNIE LUB BEZ PODPISU BĘDĄ WAŻNE?

Nie. Ważne są tylko formularze wypełnione w sposób umożliwiający weryfikację wypełniającego. Aby były one ważne konieczne jest ich kompletne uzupełnienie, tzn. wypełnienie wszystkich wskazanych pól, w tym podpisu.

CZY MIESZKAŃCY SPOZA GMINY NIEMCZA MOGĄ ZGŁASZAĆ PROPOZYCJĘ ZADAŃ LUB BRAĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU?

Nie, Budżet Obywatelski skierowany jest tylko do mieszkańców Gminy Niemcza. Dane osób, składających Formularz zostaną zweryfikowane na podstawie nr PESEL, a to oznacza, że dopuszcza się do udziału w Budżecie Obywatelskim osoby posiadające meldunek stały lub czasowy na terenie Gminy Niemcza.

CZY PROJEKT MUSI WYCZERPAĆ CAŁĄ PULĘ PRZEZNACZONYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH?

Nie, jeśli wartość końcowa projektu, który zwyciężył w głosowaniu jest niższa, niż zakładany maksymalny budżet w danej kategorii, to istnieje szansa realizacji dodatkowego drugiego w kolejności projektu, którego plan budżetowy zmieści się w pozostałej kwocie.