Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza II nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza II nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza dotyczącym możliwości uzyskania dofinansowania na potrzeby wymiany źródeł ciepła.

 

 Wnioski do Burmistrza można będzie składać w okresie  od 24 maja 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

 Poniżej publikujemy treść ogłoszenia, a w załącznikach niezbędne dokumenty do pobrania.

 

Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza w roku 2023.

Działając na podstawie § 2 Uchwały nr LVI/336/22 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku.

 1. Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia związane z wymianą lokalnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub biomasę na urządzenie grzewcze proekologiczne. Do urządzeń proekologicznych zalicza się:

 • Kotły gazowe wraz z towarzyszącą instalacją;
 • Kotły na lekki olej opałowy;
 • Piece zasilane prądem elektrycznym;
 • Ogrzewanie elektryczne wspomagane fotowoltaiką;
 • Kotły na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
 • Pompy ciepła;
 • Włączenie do sieci cieplnych.
 1. Warunki otrzymania dofinansowania

Warunkami otrzymania dofinansowania są:

 1. Prawidłowe i kompletne złożenie wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 2. Złożenie wniosku przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia;
 3. Pozytywna weryfikacja wniosku przez powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza komisję.
 • Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztu kwalifikowanego, jednak nie więcej niż:

 • Dla domu jednorodzinnego – 2000 zł;
 • Dla lokalu mieszkalnego – 1500 zł;
 • W przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej – 1000 zł;
 • W przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – iloczyn liczby mieszkań obsługiwanych przez kotłownię i kwoty 500 zł.

 

 1. Termin, miejsce i forma składania wniosków

Nabór wniosków trwa od dnia 24 maja 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wypełnione wnioski w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, Rynek 10, 58-230 Niemcza.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kosztorys lub szacunkową kalkulację kosztów;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 • Zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości lub zgodę właściciela nieruchomości
 • W przypadku ubiegania się o dotację przez wspólnotę mieszkaniową – uchwałę wspólnoty wyrażającą zgodę na zmianę źródła ciepła, uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty.

 

 1. Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji:

Razem z wnioskiem wnioskodawca, przekłada następujące dokumenty:

 • kserokopię zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione koszty kwalifikowalne;
 • potwierdzenie zapłaty ww. faktury i/lub rachunku np. bezgotówkowo – potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty z adnotacją „zapłacono gotówką”,
 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli było wymagane do wykonania prac),
 • w przypadku ogrzewania gazowego – protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji, sporządzony przez instalatora z wymaganymi prawem uprawnieniami,
 • w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę – opinię zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego,
 • w przypadku ogrzewania na gaz – umowy sprzedaży gazu do celów grzewczych,
 • w przypadku podłączenia lokalu do sieci cieplnej – umowa sprzedaży energii cieplnej,
 • w przypadku ogrzewania elektrycznego – umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 • w przypadku ogrzewania elektrycznego wspomaganego fotowoltaiką – potwierdzenie zamontowania licznika dwukierunkowego przez operatora sieci dystrybucyjnej oraz przyłączenie instalacji do sieci (tzw. zaświadczenie OSD),
 • w przypadku pompy ciepła – protokół odbioru, potwierdzający pierwsze uruchomienie urządzenia oraz karta gwarancyjna.

Informacji w sprawie dofinansowania udziela:

 1. Katarzyna Janicka – tel. 74 837 6994, kjanicka@um.niemcza.pl;
 2. Anna Kuźniar-Kaczor – tel. 74 837 6994, akaczor@um.niemcza.pl.

Wniosek o dotację

Piece II nabór

Oświadczenie współwłaścicieli

LVI_336_22_publikator