Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Burmistrz Niemczy z absolutorium ale bez wotum zaufania. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz Niemczy z absolutorium ale bez wotum zaufania.

 

 Podczas sesji w dniu 31 maja głosowane były przez radnych bardzo ważne uchwały dotyczące absolutorium oraz wotum zaufania dla burmistrza. Uchwały te należą do najważniejszych w pracy każdego burmistrza, gdyż  dotyczą oceny jego pracy w minionym roku, przez radnych. Burmistrz oceniany jest za gospodarkę finansową gminy – wykonanie budżetu oraz pozyskiwane fundusze, wykonane inwestycje i wskazanie priorytetów na kolejny rok zawarte w raporcie o stanie gminy.

W tym celu burmistrz ma możliwość przedstawienia radnym efektów swojej pracy. Tak też się stało na sesji w Niemczy.

Jak wynika z przedstawionych informacji budżet Niemczy ma się bardzo dobrze. Choć planowano w roku 2021 deficyt budżetowy na kwotę 2.795,363,36 zł, budżet  ostatecznie zamknął się nadwyżką w kwocie  1.596.039,43 zł.

W roku 2021 dochody budżetowe wykonano w kwocie 30.339.77 zł czyli 114,11 % planu, wydatki budżetowe wykonano w kwocie 28,743,527,34 zł tj. 97,82% planu.

Regionalna Izba Obrachunkowa analizując szczegółowo gospodarowanie finansami Gminy Niemcza zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021.

opiniario_z_dnia_05_05_2022_o_sprawozdaniu_z_wykonaia_budzetugminyniemcza_za_2021_1744854

Pozytywną opinię wydała także Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w składzie: Miłosz Wrzesiński, Stanisław Pelc, Mateusz Kossakowski.

wniosek_komisji_rewizyjnej_rady_miejskiej_w_niemczy2022_1744853

Przedstawiony został radnym raport o stanie gminy w roku 2021. Staraniem burmistrza w roku 2021 pozyskano 17 158 325,81 zł  funduszy zewnętrznych, na nowe inwestycje, do których należą m.in.:

– Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Niemczańskiej.

– Budowa chodnika od miejscowości Kietlin do miejscowości Wilków Wielki
– etap II.

– Budowa ścieżki rowerowej wokół Stawu Zamkowego w Niemczy – etap I.

-Budowa chodników między blokami na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej.

– Wykonanie remontu baszty i przebudowy terenu rekreacyjno-handlowego
część I zadania: Remont Baszty.

– Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej.

Rozpoczęto w roku 2021 m.in. Przebudowę ulicy  Wiejskiej w Niemczy,  przebudowę dróg gminnych: ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi oraz Rynek w Niemczy, wykonanie remontu Baszty Miejskiej, przebudowę kamiennych tarasów oraz przebudowę placu przy Baszcie. Rozpoczęto także budowę kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy.

Raport o stanie gminy za 2021

Burmistrz Jarosław Węgłowski w swoim wystąpieniu dziękował wszystkim osobom i instytucjom w tym Rządowi, Przemierowi Mateuszowi Morawieckiemu za ogromne wspiernie działań inwestycyjnych naszej Gminy. Burmistrz podkreślał,  że jesteśmy jedną z najbiedniejszych gmin w Polsce, a pomimo to udaje się tak wiele inwestować. Jest to możliwe wyłącznie w oparciu o fundusze pozyskiwane z zewnątrz, gdyż własnych funduszy gmina nie posiada.

Burmistrz powiedział także o najnowszych funduszach pozyskanych m.in. na remont stadionu – 1 mln zł, zakup autobusów elkektrycznych – 5 mln zł, budowę nowego przedszkola 10 mln zł.

 Jak radni ocenili działania Burmistrza?

Otóż radni ocenili pozytywnie gospodarowanie budżetem Gminy Niemcza,  udzielając Burmistrzowi absolutoriu w drodze głosowania.

ZA (12)

Borodajko Alicja Maria

Dziedzic Paulina Ewa

Kaczorowski Michał Mirosław

Kajrys Wiesława Ewa

Kossakowski Mateusz

Oleksiak Maria Krystyna

Osipowicz Andrzej Piotr

Rożek Paweł Andrzej

Smęt Kamila Anna

Szklarski Mieczysław Stanisław

Wrzesiński Miłosz Marek

Zapotoczny Paweł

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Mielnik Edyta Marta

Pelc Stanisław Tadeusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Szachniewicz Stanisław

Pomimo dobrego gospodarowania finansami Gminy, ogromnej ilości pozysaknych funduszy, radni podejmując uchwałę o wyrażeniu wotum zaufania dla rządzącego Niemczą Burmistrza Jarosława Węgłowskiego, większością zagłosowali przeciw.

Radni nie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania głosując następująco:

ZA (6)

Dziedzic Paulina Ewa

Kossakowski Mateusz

Oleksiak Maria Krystyna

Rożek Paweł Andrzej

Smęt Kamila Anna

Szklarski Mieczysław Stanisław

PRZECIW (7)

Kaczorowski Michał Mirosław

Kajrys Wiesława Ewa

Mielnik Edyta Marta

Osipowicz Andrzej Piotr

Pelc Stanisław Tadeusz

Wrzesiński Miłosz Marek

Zapotoczny Paweł

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Borodajko Alicja Maria

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Szachniewicz Stanisław

Poprzedzająca głosowanie debata o stanie Gminy Niemcza powinna była być merytoryczną dyskusją nad podjętymi w gminie działaniami.

Jak się okazało w dyskusji radni z grupy opozycyjnej  generalnie bardzo sceptycznie wypowiadali się na temat pracy Burmistrza. Z ich wypowiedzi wynikało mniej wiecej, że wnioski to same się piszą, fundusze zewnętrzne same spływają itp. Radni kompletnie nie  chcieli zauważyć tego co już widzi większość mieszkańców  czyli wyjątkowy skok w rozwoju naszej gminy.  Wyjątkową ilość zdobytych dzięki cięzkiej pracy I zaangażowaniu samego Burmistrza funduszy, o  których wcześniej nawet nikt nie marzył. Wyjątowa też jest  ilość podjetych  działań I pracy na rzcecz poprawy sytuacji naszej gminy. Za tą pracę należałoby po prostu podziękować i wspierać Burmistrza w jego dalszych działaniach.

Podziękowania dla burmistrza z grona radnych skierowali Paulina Dziedzic, Mateusz Kossakowski, Maria Oleksiak, Kamila Smęt, Stanisław Szklarski. Na sesji podziękowania za prace złożyli Burmistrzowi  także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz  licznie przybyli dyrektorzy jednostek i instytucji gminnych.

Podczas składania podziękowań Burmistrzowi Jarosławowi Węgłowskiemu radni z grupy opozycyjnej opuścili salę.

 

 Poniżej tekst uzasadnienia przedstawionego przez grupę siedmiu radnych do uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza Niemczy.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wotum zaufania
z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy za 2021 rok. Stan faktyczny: W dniu 09 maja 2022 roku zgodnie z terminem wynikającym z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm. zwana dalej u.s.g.) do Rady Miejskiej w Niemczy wpłynął Raport Gminy Niemcza za 2021 rok. Raport zawierał podsumowanie działań organu wykonawczego w 2021 roku, w tym realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Niemczy. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2022 roku przedstawił raport Gminy Niemcza za 2021 rok, nad którym odbyła się debata. Mając na uwadze treść raportu i przebieg zakończonej debaty Rada Miejska w Niemczy uznaje, iż zasadne jest nieudzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wotum zaufania. Powodem negatywnej oceny działalności Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w roku 2021 (odmowy udzielenia wotum zaufania) jest:

– brak merytorycznej i spokojnej dyskusji w tematach newralgicznych dla gminy Niemcza,

– przedstawianie raportu o stanie gminy Niemcza za rok 2021 z błędami i niedokładnymi informacjami,

– oczernianie Rady Miejskiej poprzez publikowanie na stronie gminy, artykułów zawierających nieprawdziwe informacje na temat Radny Miejskiej i jej działań,

– odrzucenie większości wniosków do budżetu na 2022 r., które złożyli Radni Rady Miejskiej bez
uzasadnienia,

– brak odpowiedzi na pisma mieszkańców kierowanie do urzędu lub niezachowywanie terminów
administracyjnych,

– brak odpowiedniej polityki kadrowej prowadzącej do ciągłych zmian na stanowiskach urzędniczych, co powoduje brak stabilności organizacyjnej,

– podwójna obsługa Urzędu Gminy przez dwie odrębne kancelarie bez wyznaczenia działów,
co spowodowało poniesienie przez gminę znacznych kosztów finansowych,

– nieodpowiednia komunikacja z Radnymi podczas posiedzeń komisji lub sesji, brak kultury osobistej
w wypowiedziach kierowanych do poszczególnych radnych,

– brak dostępu mieszkańców i radnych do archiwalnych posiedzeń sesji (nagrania sesji z okresu IV kwartału 2021 roku). Mając na uwadze treść raportu oraz przebieg zakończonej debaty Rada Miejska w Niemczy uznaje, iż niezasadne jest udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza wotum zaufania. Stan prawny: Stosownie do art. 28 aa u.s.g. Rada Miejska w Niemczy została zobligowana do wyrażenia w formie uchwały wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy, obejmującego przede wszystkim podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Uchwałę taką podejmuje się po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy, a przed udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Zgodnie bowiem z art. 28aa ust. 4 zd. 2 u.s.g. ,,(…)Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności(…)”, a co za tym idzie uchwała w tym przedmiocie poprzedza uchwałę w sprawie absolutorium. W tym więc świetle koniecznym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Cel i przewidywane skutki finansowe realizacji uchwały: Celem podjęcia uchwały jest wykonanie przez Radę Miejską w Niemczy obowiązku wynikającego z zapisu art. 18 ust. 2 pkt 4a u.s.g. Podjęcie uchwały nie powoduje konsekwencji finansowych dla budżetu Miasta i Gminy Niemcza.