Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Burmistrz z absolutorium. Radni nie udzielili wotum. Zapraszam do zapoznania się z powodami podanymi przez Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie nieudzielenia mi wotum zaufania. Wszystkie powody przedstawiam Państwu poniżej, wraz z moim komentarzem do każdego z nich. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Burmistrz z absolutorium. Radni nie udzielili wotum. Zapraszam do zapoznania się z powodami podanymi przez Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w sprawie nieudzielenia mi wotum zaufania. Wszystkie powody przedstawiam Państwu poniżej, wraz z moim komentarzem do każdego z nich.

 

Radni Rady Miejskiej w Niemczy po odbytej  w dniu 28 maja 2021 roku Sesji Rady Miejskiej podjęli Uchwałę nr XXXII/198/2021 w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Jarosławowi Węgłowskiemu -wotum zaufania. W uzasadnieniu do uchwały Rada Miejska przedstawiła następujące powody negatywnej oceny działalności Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza w 2020 roku- tj. przyczyny nieudzielenia wotum zaufania.

 

  1. Likwidacja budżetu obywatelskiego na 2021 rok bez konsultacji z mieszkańcami

Radni RM w Niemczy błędnie wyszli z założenia, iż to organ wykonawczy ma zainicjować konsultacje. Zgodnie z art. 5a ust 2 USG „Zasady przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy” i to Rada Gminy ma wyłączną kompetencję do przyjęcia uchwały o zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji.

 

  1. Zwolnienia w Urzędzie Miasta i przegrane sprawy z byłymi pracownikami Urzędu, co pociąga za sobą skutki finansowe budżetu.

Szanowni Państwo, w roku 2020 przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w Niemczy, reprezentowanego przeze mnie nie wytoczono ani jednego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, jednocześnie nie powodując jakichkolwiek skutków finansowych w budżecie Gminy. Nie rozwiązałem żadnego stosunku pracy ze swojej inicjatywy. Przyczyna podana w uzasadnieniu radnych jest nieistniejąca, a zatem nieważna.

 

  1. Odrzucenie wniosków Radnych do budżetu na rok 2021

Zaręczam wszystkim, że wszystkie wnioski radnych zostały rozpatrzone oraz szeroko omówione. Z powodów finansowych nie wszystkie zostały zrealizowane, część została zaplanowana na przyszłe okresy budżetowe. Jednoroczna realizacja wszystkich wniosków jest w większości budżetów mało realna. Ale każdy omówiony wniosek został ze szczególną starannością rozpatrzony, a część z nich już jest realizowana w roku 2021.

 

  1. Brak odpowiedzi na pisma mieszkańców składane do Burmistrza lub odpowiedzi bez zachowania terminów administracyjnych.

Szanowni Państwo, nie przedstawiono żadnych konkretnych przykładów w tym temacie. Podana przyczyna jest lakoniczna i nie pozwala na dokonanie oceny prawnej i faktycznej – nie jest konkretna. Z faktów które mogę przedstawić, to brak jakiejkolwiek skargi na bezczynność, nie wpłynęło nawet żadne ponaglenie do naszego urzędu.

 

  1. Zbyt duże wydatki na podróże służbowe.

Tą przyczynę można określić jako zupełnie oderwaną od rzeczywistości i rzetelności. Drodzy Państwo, od samego początku kadencji każda podróż służbowa jest dokładnie przeanalizowana pod kątem oszczędności, skutecznie obniżam wydatki na takie podróże. I tak w roku 2019 obniżyłem wydatki w porównaniu do roku 2018 o blisko 10 procent a w roku 2020 o kolejne 3 procent.

 

  1. Nieskuteczna polityka kadrowa prowadząca do dezorganizacji pracy w Urzędzie.

Ta przyczyna jest nieskonkretyzowana, ocenna i w zasadzie nieistniejąca. Wprowadziłem szereg udogodnień i zasad, które zapewniają właściwy komfort pracy dla urzędników, co przekłada się istotnie z punktu widzenia obywatelskiego na poprawę obsługi klientów. Samych zarządzeń ułatwiających dostęp obywateli do urzędników wprowadziłem 14. Przyczyna podana przez Radę Miejską w Niemczy nie jest zatem rzeczywista i ważna.

 

  1. Zbyt wysokie zadłużenie Gminy zagrażające realizacji budżetu

Na wszystkich spotkaniach z mieszkańcami pokazywałem jak zmniejsza się zadłużenie Gminy. Mamy pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która swoją opinię wydała na podstawie szczegółowej analizy danych i informacji w sprawozdaniach. Przyczyna ta, poddana w uchwale w sprawie wotum zaufania stanowi zaprzeczenie decyzji RM w przedmiocie uchwały o udzieleniu mi absolutorium.

 

Szanowni Państwo żadne ze wskazanych przez Radę Miejską w Niemczy przyczyny nie stanowią dostatecznej podstawy uzasadniającej odmowę udzielenia wotum zaufania. Przyczyny znajdujące się w uchwale są wskazane skrótowo i lakonicznie. Rada nie rozważyła wszechstronnie podanych przez siebie przyczyn, a  przyczyny odmowy są arbitralne, wyłącznie stricte polityczne i nieproporcjonalne.