Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Gmina Niemcza otrzymała dotację z budżetu państwa na utworzenie mieszkania chronionego - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Gmina Niemcza otrzymała dotację z budżetu państwa na utworzenie mieszkania chronionego

 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dokonało podziału dotacji z rezerwy celowej zaplanowanej w części 83, poz. 33 ustawy budżetowej na rok 2023, z przeznaczeniem na realizację dofinansowania  zadań związanych z tworzeniem mieszkań chronionych, zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 12 oraz art 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz działaniem 4.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr  189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz 64).

W związku z powyższym Gmina Niemcza otrzymała dotację z budżetu państwa na utworzenie mieszkania chronionego w kwocie 32 000, 00 zł, wkład własny Gminy 8 000, 00 zł – łączny koszt zadania 40.000, 00 zł.

Zgodnie z art 53  ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poza 2268 z póź. zm.)  mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

 

Mieszkania chronione mogą być dla wielu osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

szansą na samodzielne życie i uczestnictwo w życiu społecznym.

Tegoroczny budżet na tworzenie nowych mieszkań, który dostaną samorządy

wynosi łącznie ponad 2,3 mln zł.

Czym są mieszkania chronione?

Istnieją ich dwa rodzaje: mieszkanie chronione treningowe i mieszkanie chronione wspierane.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi polegające na wsparciu w nauce, efektywnym zarządzaniu czasem oraz w załatwianiu spraw urzędowych. Ponadto osoby przebywające tu mogą rozwijać lub utrwalać umiejętności w zakresie samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb życiowych czy prowadzenia gospodarstwa domowego. Istotne jest również utrzymywanie więzi rodzinnych, poszukiwanie pracy i uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej.

Drugi rodzaj wsparcia lokalowego to mieszkanie chronione wspierane. Przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej lub osoby w podeszłym wieku. Okres korzystania z lokalu może być nieokreślony. W mieszkaniu chronionym wspieranym stawia się nacisk na  usługi bytowe i zapewnienie pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu. Ważne są również kontakty społeczne w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej możliwości psychofizycznych.