Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Grupa Radnych Rady Miejskiej w Niemczy blokuje szybką i skuteczną realizację zadań Gminy Niemcza związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. WSTYD!!! - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Grupa Radnych Rady Miejskiej w Niemczy blokuje szybką i skuteczną realizację zadań Gminy Niemcza związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. WSTYD!!!

 

Od dnia 24 lutego, kiedy rozpoczęła się niczym nie uzasadniona agresja Rosji na Ukrainę obserwujemy ogromną mobilizację całego polskiego społeczeństwa oraz władz państwowych w kierunku przyjmowania uchodźców wojennych z Ukrainy oraz organizowania im pomocy.

Wszyscy też obserwują jak szybko podejmowane są przez nasze państwo decyzje związane z pomocą dla obywateli Ukrainy.
Ponieważ w bardzo krótkim czasie nasz kraj został zalany ogromną falą uchodźców wszystkie decyzje oraz działania muszą odbywać się szybko.

I tak też się dzieje. Pomimo podziałów politycznych w naszym kraju Sejm zgodnie przyjął Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583).

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim zatwierdzania (legalizacji) pobytu w Polsce Ukraińców, którzy schronili się w Polsce przed wojną. Ustawa reguluje też kwestie związane z zatrudnieniem, opieką zdrowotną, edukacją i udzielaną im pomocą. Jako specustawa przyjęta została w trybie pilnym i weszła w życie już 12 marca.

Pomimo podziałów politycznych Sejm przyjął ustawę niemalże jednogłośnie (na 439 posłów, przeciw było tylko 12). Niezależnie od poglądów politycznych, wszyscy posłowie okazali zgodność, w pilnej potrzebie pomocy obywatelom Ukrainy.

Na postawie powyższej ustawy, w samorządach podejmowane są niezbędne uchwały celem umożliwienia szybkich działań dotyczących wszelkich dokumentów, czy płatności za, które odpowiadają samorządy.

Gmina Niemcza jako jedna z pierwszych zgłosiła chęć pomocy i konsekwentnie ją realizuje, przyjmując już ponad 200 uchodźców, a jest to bardzo dużo w stosunku do ilości mieszkańców gminy. Oznacza to też ogrom obowiązków dla pracowników Urzędu oraz konieczność dokonywania płatności za pobyt Ukraińców zgodnie z zasadami prawa budżetowego czyli zgodnie z terminem płatności.

Fundusze na wszelkie płatności związane z pobytem uchodźców są przekazywane przez rząd, na podstawie zgłaszanego przez gminę zapotrzebowania. Zapotrzebowanie zmienia się z dnia na dzień. Dotacje z rządowego Funduszu Pomocy napływają w rożnych terminach. Oznacza to konieczność podejmowania decyzji o płatnościach też z dnia na dzień.

W tym celu aby nie było kłopotów z terminowością płatności w Art. 111 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zapisano, że „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa do:1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

I nie ma z tym problemów w innych gminach, które także rozumieją powagę sytuacji, upoważniając swoich wójtów i burmistrzów do regulowania płatności związanych z pobytem Ukraińców

Natomiast w Niemczy odwrotnie, Grupa Radnych Rady Miejskiej w Niemczy w dniu 29 marca 2022 zablokowała, zgodną z ustawą, uchwałę Rady Miejskiej upoważniającą Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Andrzeja Osipowicza uchwała została odrzucona i przeniesiona do dyskusji na posiedzeniach komisji Rady.
Pomimo uwagi radnego Mateusza Kossakowskiego, że radni reklamują się jako pomagający Ukraińcom a tu blokują rzeczywistą pomoc,
za odesłaniem projektu do komisji głosowali:

Borodajko Alicja,
Kaczorowski Michał,
Kajrys Wiesława,
Mielnik Edyta,
Osipowicz Andrzej,
Pelc Stanisław,
Rożek Paweł,
Wrzesiński Miłosz,
Zapotoczny Paweł.

Wstrzymał się:
Stanisław Szachniewicz

W ten sposób okazało się, że już po dwóch dniach czyli 31 marca 2022 r., po wpłynięciu funduszy rządowych na pomoc Ukraińcom konieczne było zwołanie sesji nadzwyczajnej celem dokonania zmian w budżecie.
Radni Paulina Dziedzic, Stanisław Szklarski, Krystyna Oleksiak i Kamila Smęt kolejno wnioskowali by przyjąć uchwałę upoważniającą burmistrza w celu umożliwienia normalnej pracy i terminowego regulowania płatności za pobyt Ukraińców przez Gminę.

Niestety, radni w dniu 31 marca większością poparli wniosek Wiceprzewodniczącej Edyty Mielnik o ponownym odrzuceniu uchwały do czasu jej rozpatrzenia przez Komisję.

Tym sposobem sesje nadzwyczajne mogą odbywać się teraz w naszej gminie codziennie.

Najciekawszy jest fakt, że radni zapytani przez Burmistrza Jarosława Węgłowskiego, czy czegoś nie rozumieją w zapisach uchwały, czy coś im trzeba wyjaśnić odpowiedzieli milczeniem.
Skoro więc nie ma pytań, to dlaczego blokowana jest uchwała, która jest zgodna z ustawą, a jej celem jest sprawna i skuteczna pomoc uchodźcom.
Trudno znaleźć odpowiedź – czy to może działanie na złość burmistrzowi ? czy partyjniactwo ? czy słabość intelektualna radnych i niezrozumienie intencji ustawodawcy?. W efekcie radni znowu zagłosowali za odesłaniem projektu uchwały na zasadzie NIE BO NIE.

To wstyd i kompromitacja dla Gminy, która wraz z mieszkańcami angażuje się w pomoc. W naszej Gminie nadano już na dzisiaj 171 PESELI uchodźcom. Oddany całym sercem, pomocy uchodźcom Burmistrz, osobiście tłumaczy niezbędne dokumenty jednak decyzją radnych nie może na bieżąco decydować o przyjęciu funduszy rządowych przeznaczonych na:
1) zakwaterowanie,
2) zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,
3) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania,
4) finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego
transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością,
5) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
6) przystosowanie pomieszczeń stanowiących własność Gminy i skarbu Państwa na potrzeby zakwaterowania na płatności za noclegi, posiłki.

Komu więc służą radni czy tak jak każe ustawa (O samorządzie terytorialnym) – „ Zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty”, do której obecnie należą także nasi goście z Ukrainy, czy może służą własnemu interesowi lansowania się, obłudnego chwalenia w mediach jak to oni bardzo pomagają Ukraińcom, jednocześnie nie pozwalając by płynnej pomocy udzielał Burmistrz.

Jak długo jeszcze będzie blokowana przez radnych uchwała?

Szkoda, że to wszystko odbywa się kosztem Ukraińców i przynosi wstyd naszej Gminie.

Poniżej zdjęcia z:
-Pierwszej wizyty Wojewody 26.02.2022r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Niemcza uchodźców
-Wizyty Wojewody u uchodźców w Niemczy w dn.10.03.2022r.,
-Przyjęcia uchodźców w Nowej Wsi Niemczańskiej 11. 03.2022r.,
– Koncertu Niemcza Solidarna z Ukrainą z 13.03.2022r.,
– Pracy Burmistrza w charakterze tłumacza w UMiG Niemcza