Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza INFORMUJEMY, o wydłużeniu naboru członków do Rady ZIT POF do 16 sierpnia 2023 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

INFORMUJEMY, o wydłużeniu naboru członków do Rady ZIT POF do 16 sierpnia 2023

 

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 3 lipca 2023 r. zaproszenia

dotyczącego naboru podmiotów do Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027,

w celu zapewnienia reprezentatywności podmiotów z różnych obszarów działania w pracach Rady,

 informujemy, że termin naboru podmiotów do Rady ZIT POF 2021-2027

został przedłużony do dnia 16 sierpnia 2023 r.

 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027. Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

Członkami Rady ZIT POF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

 1. Partnerów społeczno-gospodarczych;

 2. Społeczeństwo obywatelskie;

 3. Organizacje pozarządowe;

 4. Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;

 5. Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych; praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;

 6. Inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF.

Podmiot kandydujący do Rady ZIT POF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT POF oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.

Zapraszamy osoby zaangażowane w kreowanie polityki lokalnej i regionalnej posiadające:

 • doświadczenie w zakresie środków unijnych,

 • doświadczenie w zakresie projektów unijnych w szczególności z udziałem Partnerów i projektów zintegrowanych,

 • znajomość obszarów wsparcia programu regionalnego, jak również obszaru i specyfiki gmin tworzących ZIT POF,

 • specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT POF.

Osoby kandydujące do Rady ZIT POF powinny spełniać następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

 • w pełni korzystać z praw publicznych;

 • nie być skazanym/ną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Nabór na członków Rady ZIT POF rozpoczyna się 03 lipca 2023 r. i zakończy się 16 sierpnia  2023 r.

Dokumenty do naboru:

 1. Ogłoszenie o naborze do RADY ZIT POF.        Ogloszenie-o-naborze-RADA ZIT POF

 2. Zasady naboru do RADY ZIT POF.            Zasady naboru do RADY ZIT POF     

 3. Formularz zgłoszeniowy do RADY ZIT POF. formularz_zgloszeniowy RADA ZIT POF