Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Kwalifikacja wojskowa w roku 2023 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Kwalifikacja wojskowa w roku 2023

Kwalifikacja wojskowa na terenie Polski będzie trwała od 17 kwietnia do 21 lipca 2023 r.

Na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego odbędzie się w dwóch turach:

I tura – 19-28 kwietnia 2023 r.

II tura – 18-30 maja 2023 r.

W tym roku kwalifikacji wojskowej podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 usta wy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja prowadzona  jest w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 na II piętrze w godzinach od 13:30 do 19:00.

Terminy kwalifikacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza:

  • 26 maja 2023 r.

Kandydaci wzywani będą odpowiednio na godzinę 14:30 oraz 15:30.

Każda z osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma pisemne wezwanie z wyznaczonym terminem i godziną stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Dzierżoniowie.

 Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
  • jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie pod nr. tel. 748325228, 748325227, oraz 698 618 702, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74 832 36 53.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osób o których mowa powyżej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Link do strony Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie