Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ośrodek Pomocy Społecznej - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Kontakt:

 • ul. Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza

Kierownik:

 • Agnieszka Musiała
 • tel: 074 837-64-41

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od700 do 1500
  • Świetlica środowiskowa w Przerzeczynie-Zdroju

   • ul. Zdrojowa 14, 58-231 Przerzeczyn Zdrój

   Godziny pracy

   • od poniedziałku do piątkuw godz. 15.15 – 18.15
  • Świetlica środowiskowa w Wilkowie Wielkim

   • Wilków Wielki 26
   • 58-230 Niemcza

   Godziny pracy

   • od poniedziałku do piątku 14,30 – 17.30

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
 2. przyznawanie pomocy rzeczowej
 3. kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej
 4. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowane przez gminę

 1. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
 2. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania
 3. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 4. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 5. praca socjalna
 6. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 7. realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej.

Zadania zlecone gminie

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 2. przyznawanie i wypłacanie renty socjalnej do 31.09.2003. Od 01.10.2003 realizację tego świadczenia przejmie ZUS.
 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
 4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
 5. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 7. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
 8. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 9. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.