Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym

 

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Miejsko-Wiejskiej Niemcza. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Miejsko-Wiejskiej Niemcza,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
1) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
2) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
3) pełna sprawność fizyczna,
4) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
5) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
6) posiadanie prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu e-mail.
2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 9 do 17 lipca 2020 r.

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 10) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy, 58-230 Niemcza, Rynek 10 z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Pobierz PDF – Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów