Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nabór wniosków o jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nabór wniosków o jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł

 

Nabór wniosków

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 152), Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie ogłasza w dniach od 1  lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. nabór wniosków o jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunki otrzymania dotacji:

  1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

  2. Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 30 listopada 2020 r. oznaczonej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, nstp. kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

  3. Przychód, w rozumieniu przepisów podatkowych, z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

  4.  Nie zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

 

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za  pośrednictwem strony praca.gov.pl  (PSZ-DBKDG) do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Ustawa nie przewiduje składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna, pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Informacje na temat dotacji znajdują się na stronie https://dzierzoniow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

Pomoc publiczna

Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r., str. 1).

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Zasady udzielania dotacji

Załącznik 1

Umowa

Instrukcja

Kontakt:

tel. 74 832 52 42