Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nie blokujmy naszym mieszkańcom szans na rozwój naszej gminy. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nie blokujmy naszym mieszkańcom szans na rozwój naszej gminy.

 

Szanowni Państwo, na ostatnim posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Niemczy, która odbyła się 31 maja 2019 roku, pomimo starań Burmistrza, Radni zablokowali możliwość korzystnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Niemcza uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Niemcza na 2019 rok. (wynik głosowania: głosów za: 4, przeciw: 4, wstrzymujących: 7) Na skutek decyzji części Radnych, opóźniona zostanie realizacja następujących zadań inwestycyjnych, korzystnych dla Niemczy :

– zwiększenie dofinansowania dla mieszkańców Gminy Niemcza kosztów budowy studni wierconych z kwoty 3.500 zł do kwoty 5.000 zł;

– „Przebudowa drogi lokalnej 117501D polegająca na budowie chodnika od miejscowości Kietlin do miejscowości Wilków Wielki” na kwotę 200.000 zł.  Zgodnie z uchwałą nr VII/146/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku nasz projekt został wybrany do  dofinansowania, a wysokość przyznanej dotacji to kwota 150 000 zł;

– zakup wozu bojowego (strażackiego) dla OSP w Przerzeczynie Zdroju na kwotę 200.000 zł, tym samym opóźniając rozpisanie przetargu. Dzięki staraniom otrzymaliśmy dotację na ten cel.;

– „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Niemcza” na kwotę 62.100 zł.

Ponadto projekt w/w uchwały uwzględniał również zwiększenie środków na realizację projektu grantowego „Niemczańska Pozarządówka-organizacja 3 warsztatów edukacyjnych w Niemczy” na łączną kwotę 6.630,69 zł, finansowanego w 98% ze środków UE oraz zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł stanowiących wkład własny w projektach na doposażenie jednostek OSP w sprzęt techniczny w ramach konkursu UMWD pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019″, a także pozostałe zmiany wydatków bieżących związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych.

Należy podkreślić, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych, a to art. 233, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi. Radni po przygotowaniu przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej mogą zgłaszać swoje wnioski na posiedzeniach komisji lub z odpowiednim wyprzedzeniem, przez interpelacje, petycje, wnioski, inicjatywy uchwałodawcze a te z kolei – po ich przyjęciu w głosowaniu – mogą je przedkładać  Burmistrzowi, po to aby wnioski i postulaty – w miarę posiadanych środków budżetowych mogły być realizowane i dochowana była procedura budżetowa.

Kolejnym punktem minionej sesji, do której chcę się odnieść jest wotum zaufania. Od obecnej kadencji  stosuje się art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przewidujący obowiązek burmistrza, przedstawienia raportu do 31 maja o stanie gminy. W dniu 14 maja 2019 roku, stosownie do ustawowego wymogu do Rady Miejskiej w Niemczy wpłynął raport o stanie MiG Niemcza. Raport zawierał podsumowanie działań organu wykonawczego w 2018 roku, w czasie kończącej się VII kadencji samorządu, gdzie burmistrzem był pan Grzegorz Kosowski.

Radni ocenili (nie dając wotum zaufania)  obecnego Burmistrza zaledwie tylko za jeden miesiąc włodarzowania (grudzień).

Jako urzędujący od listopada 2018 r. gospodarz Niemczy nie miałem fizycznej możliwości wpływu na sytuację gospodarczą i społeczną gminy w 2018 r.

Ciężko jest oceniać tego typu zachowania, dlatego pozostaje mi tylko zaapelować o przemyślane decyzje, które mogą mieć wpływ na jakość życia naszych mieszkańców.

 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Jarosław Węgłowski

 

Oświadczenie Radnych