Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ogłaszamy Konkurs Palm Wielkanocnych i przygotowania do Jarmarku Wielkanocnego w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ogłaszamy Konkurs Palm Wielkanocnych i przygotowania do Jarmarku Wielkanocnego w Niemczy

 

Dyrektor NOK Zaprasza na Jarmark Wielkanocny oraz do udziału w konkursie Palm:

Jarmarku Wielkanocnego w Niemczy i konkurs Palm Wielkanocnych

Kiedy na niebie coraz więcej błękitu, a spod roztapiających się śnieżnych czap leżących jeszcze gdzieniegdzie zaczynają zaglądać przebiśniegi, a czasem krokusy i żonkile, to znak, że zbliża się wiosna, a wraz z nią Wielkanoc. W tym roku przypada ona dokładnie w niedzielę 9 kwietnia. Jednak wielu z nas przygotowując się do tego święta, upamiętnia inne ważne wydarzenie – wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dzień ten nazywamy Niedzielą Palmową (Niedzielą Męki Pańskiej). Na znak pamięci o tym ważnym dla chrześcijan wydarzeniu, w wielu miejscach w całej Polsce organizowane są konkursy na najpiękniejszą, największą czy najwyższą palmę wielkanocną. Podobny konkurs organizują również w Gminie Niemcza, Burmistrz Jarosław Węgłowski
i Niemczański Ośrodek Kultury.

Konkurs jest jednym z elementów przygotowań do organizacji Niemczańskiego Jarmarku Wielkanocnego, który zaplanowany został na 2 kwietnia 2023 roku, czyli dokładnie na Niedzielę Palmową. Podczas Jarmarku wszyscy odwiedzający będą mieli okazję zaopatrzyć się w produkty regionalne, które mogą się okazać niezbędne przy przygotowaniu wielkanocnego śniadania.

Najmłodsi będą mogli pomóc w przyozdabianiu Niemczańskich Pisanek, a także wziąć udział
w zabawie w poszukiwania Złotej Pisanki.

Wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Palm Wielkanocnych prosimy o zapoznanie się
z regulaminem konkursu, który znajduje się poniżej i zapraszamy do udziału.

Zapraszamy również wszystkich chętnych wystawców, którzy chcieliby wziąć udział w Jarmarku Wielkanocnym do zgłaszania się do organizatora: Niemczański Ośrodek Kultury, tel. 74 837 60 03, 665 835 350, e-mail: nok@nok.niemcza.pl.

 

Poniżej plakat Jarmarku oraz Regulamin Konkursu Palm Wielkanocnych:

 

REGULAMINU KONKURSU PN.

REGULAMINU KONKURSU PN.

„KONKURS PALM WIELKANOCNYCH”

 

 1. Organizator:

Organizatorami Konkursu są:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza,
 • Niemczański Ośrodek Kultury.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec Gminy Niemcza indywidualnie, oraz działając w grupie zorganizowanej (szkoła, przedszkole, koło, stowarzyszenie, klub, rodzina).
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców
  lub opiekunów prawnych (załącznik nr1 do regulaminu),
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,
 • Przekazane do konkursu prace muszą być wykonane samodzielnie,
 • Uczestnicy będą oceniani w kategorii open, bez podziału na wiek,
 • Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 2 do regulaminu) oraz dostarczenie pracy konkursowej,
 • Prace nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz obrażać innych osób.

 

 1. Cele konkursu:
 • Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
  z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Przekaz wartości i tradycji ludowej;
 • Integracja społeczności lokalnej;
 • Promocja dorobku kulturowego;

 

 1. Zadanie konkursowe:
 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.

 

 1. Termin:
 • Prace należy składać w siedzibie Niemczańskiego Ośrodka Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza, do dnia 29 marca 2023 r w godzinach 8:00 – 12:00.
 • Do każdej pracy należy dołączyć poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2 do regulaminu) zawierającą: imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego uczestnika konkursu.
 • Prace powinny być oznaczone trwale przytwierdzoną do palmy metryczką, zawierającą następujące informacje:

– Imię/imiona i nazwisko/nazwiska twórcy/twórców palmy;

– Nazwę grupy twórczej (w przypadku pracy grupowej);

 

 1. Ocena prac i zasady przyznawania nagród:
 • wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa, podczas obrad
  w trakcie Niemczańskiego Jarmarku Wielkanocnego w dniu 2 kwietnia 2023 roku,
 • prace ocenianie będą zgodnie z następującymi kryteriami:

– zgodność z regulaminem konkursu;

– pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;

– dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;

– wielkość i bogactwo użytych materiałów;

– estetykę wykonania pracy.

 

 1. Zwycięzcy i nagrody:
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów trzech palm wybranych przez Komisję Konkursową,
 • Organizator przewiduje dyplomy za udział w konkursie dla wszystkich jego uczestników,
  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 2 kwietnia 2023 roku podczas Niemczańskiego Jarmarku Wielkanocnego,
 • Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom i uczestnikom konkursu podczas ogłaszania wyników.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
 • Prace zgłoszone do konkursu należy odebrać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu w siedzibie organizatora, tj.: Niemczański Ośrodek Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza. W przypadku nie odebrania pracy w wyznaczonym terminie, przechodzi ona
  na własność organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Dostarczenie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa (klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3
  do regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia udział
  w konkursie.
 • Osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób.
 • Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu (imię, nazwisko oraz wizerunek) zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem i Niemczańskim Jarmarkiem Wielkanocnym.
  W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor prac.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny.