Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o wyborach ławników sądowych na kadencję 2020-2023. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o wyborach ławników sądowych na kadencję 2020-2023.

 

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2020-2023 na podstawie art. 161 § 1 i 2 oraz art. 158, 159 oraz 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.52 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku 2019 roku przez Radę Miejską w Niemczy:

 

 1. dla Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: 3 ławników.

 

 1. dla Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich do Wydziału Pracy: 2 ławników.

 

Wyżej wymieniona liczba ławników została wskazana w zawiadomieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Nr A-0134-9/19 z dnia 27 maja 2019 roku.

 

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 • 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 • 2. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 • 1. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych:

 • 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy :
 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku

 

Zgłoszenia, które wpłyną po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej , w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć :

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

 

 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób- gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa 50 obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć nie wcześniejszą datę niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia .

 

         Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo podpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji, zgodnie z art. 162 § 7 oraz § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, ponosi Skarb Państwa.

 

         Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego, zgodnie z art. 162 § 7a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych,  ponosi kandydat na ławnika.

 

Listy wybranych ławników wraz z ich dokumentami zostaną przesłane przez Radę Miejską w Niemczy prezesom właściwych sądów najpóźniej do końca października 2019 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane:

w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza

lub

w Biurze Rady Miejskiej

do dnia 30 czerwca 2019 roku w godzinach urzędowania

oraz

za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Niemczy,

 1. Rynek 10,
  58-230 Niemcza (decyduje data stempla pocztowego).

Karta zgłoszenia oraz wzory oświadczeń kandydata na ławnika dostępne są w:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy (Biuro Rady Miejskiej w Niemczy, pok. 18) .
 • na stronie BIP Gminy Niemcza: https://bip.um.niemcza.pl/.
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy: http://www.um.niemcza.pl/.
 • na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: ms.gov.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

(-) Jarosław Węgłowski

Karta_zgloszenia_kandydata_na_ławnika

Ogłoszenie_o_wyborach_ławników_sądowych_na_kadencję_2020_2023

OSWIADCZENIE1

OSWIADCZENIE2