Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl. - TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śl. – TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy

w Ząbkowicach Śl.

Tel. 74-64 10 138 lub 74-64 10 139

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży zagrożonej demoralizacją.

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny, łącząc naukę z pracą, a konkretnie przyuczeniem do zawodu. W naszej placówce Uczestnik OHP:

 • uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie klasy VII i VIII szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia. 

 • kształcenie ogólne realizowane jest w:

 • Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl.

 • Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.,

 • Szkole Branżowej Pierwszego Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych I Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.

 • Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się na terenie placówki , gdzie znajdują się wyposażone warsztaty szkolne. Przyuczenie do zawodu w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum: kucharz, fryzjer, krawiec oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 • Praktyczna nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej: kucharz, fryzjer, sprzedawca, krawiec, cukiernik, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych

 • otrzyma pomoc w wyborze zawodu oraz przy podpisaniu umowy o pracę w charakterze młodocianego pracownika, co zapewni mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.

 • uczestnicy OHP oraz ich rodzice/opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, pedagoga oraz innych specjalistów, w zależności od potrzeb.

Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ośrodka na rok szkolny 2020/2021 do klasy VII i VIII szkoły podstawowej
 1. kwestionariusz rekrutacyjny uczestnika
 2. informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 3. opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 4. opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego,
 5. odpis skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym zameldowaniem na pobyt stały,
 6. karta zdrowia ucznia i karta szczepień lub ich kserokopie,
 7. informacja o sytuacji domowej i materialnej uczestnika z podaniem dochodu na jednego członka rodziny brutto, zaświadczenie o dochodach
 8. świadectwo ukończenia ostatniej klasy
 9. oświadczenie rodziców o odpowiedzialności materialnej za ewentualne szkody spowodowane przez córkę /syna w trakcie pobytu w ośrodku,
 10. zgoda rodziców na objęcie córki /syna opieką medyczną na czas pobytu w ośrodku przez NZOZ w Ząbkowicach Śl.
 11. 2 zdjęcia.
 1. Dotyczy kandydatów do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas II i III branżowej :
 1. Wymagane dokumenty wymienione w p. 1
 2. Dodatkowo należy złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego lub szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu klas VIII
 3. należy złożyć (na specjalnym druku) podanie o przyjęcie do określonej szkoły zawodowej

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śl.