Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

 

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ 2030

Obwieszczenie

 

Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

 

Na podstawie art. 10g Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska ogłasza konsultacje projektu

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o z

asadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju ogłasza na swojej stronie internetowej oraz może ogłaszać w prasie odpowiednio o zasięgu krajowym, regionalnym lub lokalnym, informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Ogłoszenie w prasie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt. Na stronie publikacja:

  • Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
  • Prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
  • Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
  • Formularza zgłaszania uwag do projektu strategii (zgodnie z ww. uchwałą ZSZD w sprawie trybu konsultacji)

Poniżej znajdą Państwo:

  1. Projekt Strategii: Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030_PROJEKT
  2. Diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej – http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6
  3. Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 PROJEKT – http://www.stowarzyszeniezd.pl/?cat=6
  4. Formularz na zgłoszenie zmian: FormularzPSARDkonsultacje
  5. Harmonogram konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

1 i 15 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje online, linki do spotkań poniżej:

1 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNhNzQ3ZjItYmFmNC00MWEwLWI5ZWUtMjhiZDVjYjk2Y2Vm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d

 

 

15 października link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%

3ameeting_MTM0ZGEwYzQtMTFkYi00YjFlLWE1MDYtZjY5ZjA4ODE1OGVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22127417cd-fecd-4e1c-b06b-2a606449dc0e%22%2c%22Oid%22%3a%22770c6d29-7cf3-44e6-a789-f1e17ef11258%22%7d

W dniach 8 i 22 października 2021 roku od godz. 13.00 do 15.30 konsultacje w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36/2 w Dzierżoniowie.

Ponadto istnieje możliwość wglądu do wymienionych dokumentów w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz możliwość wypełnienia i zostawienia formularza z uwagami od 24 września 2021 roku do 28 października 2021 roku w godz. 9.00 – 15.00. Złożenie formularza bezpośrednio w  biurach podawczych urzędów Gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej oraz Starostwie Powiatowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii i udziału w konsultacjach!