Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Projekt pn. "Aktywne Mamy" - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Projekt pn. „Aktywne Mamy”

 

Pomysłodawcą projketu  pn. „Aktywne Mamy” jest Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego. Oferuje on bezzwrotną dotację na wynagrodzenie niani. Można zatrudnić nawet mamę, tatę czy innego członka rodziny.

W ramach projektu Aktywne Mamy można zyskać finansowanie miesięcznego wynagrodzenia dla opiekunki do 1777,25 zł netto miesięcznie przez okres do 6 miesięcy oraz składek od wynagrodzenia w wysokości do 907,99 zł miesięcznie. Dodatkowo dla mam – stypendium szkoleniowe i kompleksowe wsparcie doradcze. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 23 czerwca do godz. 16. Przewidziana jest jednak druga tura.

Głównym celem realizowanego projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienie zatrudnienia lub utrzymanie zatrudnienia przez 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 (w tym 68 kobiet i 2 mężczyzn) z obszaru województwa dolnośląskiego poprzez stworzenie warunków opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi, w formie usługi opieki niani na terenie Dolnego Śląska oraz aktywizację zawodową matek, ojców, opiekunów prawnych.

Udział w programie mogą wziąć osoby pozostające bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy) i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:

  • 20 osób spełniających definicję bezrobotnych/ biernych zawodowo, z wyłączeniem osób biernych zawodowo przebywających na urlopie wychowawczym
  • 48 osób spełniających definicję biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 z tytułu urlopu wychowawczego

oraz 2 osoby pracujące i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

50 proc. z ogółu 70 uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Udział w projekcie dostępny będzie dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętych kryteriach rekrutacyjnych, w których brany jest pod uwagę:

– status na runku pracy rodziców/opiekunów dziecka,

– wysokość dochodów netto przypadająca na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych),

– samotne wychowywanie dziecka,

– niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców/opiekunów dziecka,

– sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,

– ocena stopnia motywacji udziału w projekcie, weryfikowana podczas kontaktu z Komisją Rekrutacyjną.

Aby zgłosić się do projektu, należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy [KLIK].

Formularz w formie:

  1. skanu (zdjęć) lub uzupełnionego pliku WORD wraz z poniższej wskazanymi załącznikami należy przesłać w terminie naboru na adres mailowy aktywnemamy@sirr.pl oraz
  2. oryginału dokumentów wraz ze wskazanymi załącznikami, które znajdują się TUTAJ [KLIK].

należy złożyć do Biura projektu w terminie naboru do 23 czerwca do godziny 16.00 (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej – decyduje data wpływu do Biura projektu, a nie data ich nadania).

Biuro projektu:
ul. Długa 6, 58-100 Świdnica,
e-mail: aktywnemamy@sirr.pl
tel. 74 660 62 72, 533 329 417.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNE MAMY”, formularz zgłoszeniowy, wykaz załączników do formularza rekrutacyjnego oraz inne niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego: sirr.pl/aktywnemamy [KLIK].