Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

 

Wiosną rusza w naszej szkole duży projekt , skierowany do uczniów i nauczycieli. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W naszej szkole będą się odbywały następujące zajęcia:

– „Z językiem obcym za pan brat” – koło językowe z języka angielskiego i niemieckiego,

– „Młody Pitagoras” – koło matematyczne,

– „Młody przyrodnik” – koło biologiczne i koło chemiczne,

– zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (tzw. SPE) : gimnastyka korekcyjna, arteterapia, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne,

– „Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen” – utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery – w ramach doradztwa zawodowego.

 

Nauczyciele skorzystają z różnych form doskonalenia zawodowego, w tym studiów podyplomowych.

Doposażone zostaną też poszczególne pracownie szkolne.

Projekt zakończy się w czerwcu 2020 roku.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerzy projektu to: Gmina Niemcza, Powiat Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Piława Górna, Gmina Łagiewniki.
Projekt skierowany jest do 2806 osób z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Określone zostały największe problemy placówek z terenu Powiatu. Dzięki temu, projekt odpowiadać będzie na potrzeby dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:
• realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauczania przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości;
• realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć (w tym TIK);
• szkolenia dla nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych zajęć;
• organizacja 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów (394K), które są jedną
z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści kształcenia

Cele projektu
Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:
• zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans,
• podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
• zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne,
• podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Planowane efekty
• rozwój kompetencji kluczowych wśród 2500 uczniów w tym: rozwój 793 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• wzrost kompetencji 306 nauczycieli,
• wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych,
• pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.

Projekt zakłada także współpracę pomiędzy placówkami objętymi projektem, w celu udostępniania pracowni wspartych w ramach programu szkołom, które nie posiadają odpowiedniej bazy dydaktycznej.

Wartość projektu: 2.143.528,98 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł
Kwota dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Niemczy: 65174,47 zł.