Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Przypominamy o obowiązkowym zgłoszeniu zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Przypominamy o obowiązkowym zgłoszeniu zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

            Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Niemcza wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączone zgłoszenie.

W tym celu opracowany został specjalny formularz zgłoszeniowy pod nazwą „Zgłoszenie do  ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich:

  1. umów
  2. dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej (pokój nr 5)

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., osobiście lub za pomocą poczty.

 

            Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
                                                                                                              /-/ Jarosław Węgłowski

 Poniżej zgłoszenie w załączniku:

zgłoszenie do ewidencji