Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Przypominamy o zgłaszaniu do  ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Przypominamy o zgłaszaniu do  ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1852) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Niemcza wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszym pismem i  jeżeli wcześniej Tego nie zrobił wypełnił załączone zgłoszenie.

W tym celu opracowany został specjalny formularz zgłoszeniowy pod nazwą „Zgłoszenie do  ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich:

  1. umów
  2. dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Niemcza mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Burmistrza Miasta  i Gminy Niemcza.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej (pokój 5).  W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Referat RNG – Anna Kuźniar-Kaczor tel. 74 8376 994

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza w godzinach pracy urzędu.

 zgłoszenie do pbrania:

zgłoszenie do ewidencji