Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego ,,Zaczarowany Gród” ogłasza nabór kandydatów (dzieci urodzonych w latach 2014-2017) zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Niemcza do:

* przedszkolnych oddziałów ogólnodostępnych

* przedszkolnego oddziału integracyjnego

Informacje ogólne:

1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w naszej placówce nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowani będą w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor po zebraniu woli kontynuacji od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających.

3. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora, działająca na podstawie: art. 157 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

4. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność do oddziału integracyjnego przyjmowane są przez dyrektora przedszkola, nie biorąc udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

REKRUTACJA Rodzice/prawni opiekunowie

pobierają wnioski wraz z orzeczeniami i oświadczeniami, dostępne

– w kancelarii przedszkola w godz. 8.00-14.00

– na stronie internetowej placówki przedszkoleniemcza.edupage.org

wypełniają czytelnie drukowanymi literami i składają w kancelarii przedszkola w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji, zamieszczonych poniżej.

TERMINY przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021- zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza

Dokumenty do pobrania :

Zał. nr 1 – Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola 

Zał. nr 2 – Oświadczenie wnioskodawcy – klauzula RODO

Zał. nr 3 – Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Zał. nr 4. – Oświadczenie – oboje rodziców wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zał. nr 5 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola.

Zał. nr 6 – Oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka.

Zał. nr 7 – Oświadczenie – rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.

Zał. nr 8 – Oświadczenie – rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Zał. nr 9 – Wniosek o zapewnienie transportu.

Zał. nr 10 – Oświadczenie – woli rodzica kandydata zakwalifikowanego o uczęszczaniu dziecka do przedszkola.

Dodatkowe dokumenty stanowiące Kryteria rekrutacyjne

– zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) przedkładane wraz z wnioskiem:

– Orzeczenie o niepełnosprawność kandydata.

– Orzeczenie o niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

– Orzeczenie o niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata.

– Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa.

– Pełnomocny wyrok sądu/akt zgonu o samotnym wychowywaniu dziecka.

– Dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymagane do złożenia dokumenty można pobrać ze strony, do której link znajduje się poniżej

https://przedszkoleniemcza.edupage.org/about/