Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Spotkanie i życzenia z okazji Dnia Sołtysa - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Spotkanie i życzenia z okazji Dnia Sołtysa

 

W minionym tygodniu Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski spotkał się w Baszcie Miejskiej z sołtysami z terenu Gminy Niemcza.

Spotkania z sołtysami  odbywają się cyklicznie, tym razem spotkanie  miało charakter bardzo świąteczny, związany z Dniem Sołtysa.

W trakcie spotkania Burmistrz złożył na ręce sołtysów podziękowania za ogrom podejmowanych prac, szczególnie podkreślał zaangażowanie ich własnego wolnego czasu oraz działalność, która ma charakter w dużym stopniu społeczny.  Podziękowania skierowane zostały także na ręce Rad Sołeckich.

 

W związku z przeprowadzonymi już częściowo wyborami sołeckimi na terenie Gminy Niemcza Burmistrz podziękował za pracę w kadencji 2019 -2023 sołtys Ligoty Małej Małgorzacie Adamczuk, za pracę podczas dwóch kadencji 2014 – 2018 i 2019-2023 podziękowania otrzymał sołtys Wilkowa Wielkiego Tomasz Palimąka. Jednocześnie życzenia otrzymali nowo wybrani sołtysi: Urszula Cieleban sołtys Ligoty Małej, Czesław Piotrowski  sołtys Wilkowa Wielkiego.

Życzenia otrzymali ponownie wybrani: sołtys Gilowa Paulina Dziedzic i Danuta Drabik sołtys Kietlina oraz sołtysi będący jeszcze przed wyborami jak sołtys Przerzeczyna – Zdroju Bogumiła Mikulska – Płaneta i Nowej Wsi Niemczańskiej Jarosław Dydo.

Burmistrz odczytał także życzenia dla nieobecnego sołtysa Podlesia Piotra Mielnika.

Sołtysi szczegółowo omówili z burmistrzem zadania inwestycyjne jakie zostały zaplanowane w najbliższym czasie oraz zadania, które są w trakcie realizacji.

Omówione zadania to:

„Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza” w następującym zakresie:

  1. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z Przerzeczyna-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej:

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie rurociągu tłocznego (dł. ok. 2,5 km) wraz z przepompownią ścieków, którego zadaniem będzie odprowadzanie ścieków z miejscowości Przerzeczyn-Zdrój do miejscowości Nowa Wieś Niemczańska, w celu wpięcia jej do zbiorowego systemu kanalizacji miasta Niemcza. Potrzeba wybudowania nowej kanalizacji sanitarnej wynika z konieczności rozbudowy gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Przerzeczyn-Zdrój.

  1. Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w Przerzeczynie-Zdroju –etap I Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w Przerzeczynie-Zdroju –etap I

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj modernizacji ujęcia wody poprzez zaprojektowanie stacji uzdatniania wody (napowietrzanie), budowę zbiornika wyrównującego ciśnienie na sieci, budowę zbiorników do magazynowania wody, budowę budynku stacji uzdatniania, wymianę pomp i budowa wodociągu o długości ok. 160 mb.

  1. Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie – etap I

Budowa sieci wodociągowej (sieci obwodowej) w miejscowości Kietlin. Długość sieci wodociągowej ok. 2 000 m, budowa hydrantów, zasuw, oraz przyłączeń i studni wodomierzowych. Zadanie obejmuje podłączenie planowanej sieci obwodowej do realizowanego rurociągu wodociągowego, przebiegającego z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy.

  1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemczy – etap I,

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj modernizacji oczyszczalni ścieków w Niemczy poprzez wymianę urządzeń, remont budynku z wyposażeniem, wymianę instalacji, wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni oraz wykonanie fotowoltaiki do 50 KW wraz z magazynem energii.

Planowana wartość całej inwestycji („Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niemcza”): 10 315 789,47 zł

Dofinansowanie: 9 800 000,00 zł.

  1. Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego:

 

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania planowanego do zakupu ciężkiego wozu bojowego”. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę i nadbudowę budynku strażnicy OSP Gilów, w tym zmianę geometrii dachu tego obiektu w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Planowana wartość inwestycji: 609 183,67 zł

Dofinansowanie: 597 000,00 zł

  1. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki”

 

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków Wielki z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym oraz z przyłączami. Zadanie inwestycyjne uwzględnia również wykonanie zagospodarowania terenu przyległego (droga dojazdowa, parkingi). Nowa świetlica wiejska ma zapewnić miejsce dla ok. 100 osób.

Planowana wartość inwestycji: 1 785 714,29 zł

Dofinansowanie: 1 750 000,00 zł

Zadania w trakcie realizacji:

  1. „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Niemcza”

 

Wymiana słupów, wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Niemcza. Obecnie wymieniono 488 szt. opraw i 68 szt. słupów. W ramach zadania wymianie podlega 696 szt. opraw i 131 szt. słupów. Zadanie realizowane: Niemcza, Przerzeczyn Zdrój, Wojsławice, Nowa Wieś Niemczańska, Wilków Wielki, Ligota Mała, Gilów, Przerzeczyn Zdrój, Podlesie, Chwalęcin, Jasinek, Ruszkowice, Podlesie, Gumin.

Wartość robót budowlanych: 1 652 586,18 zł, w tym dofinansowanie 75%.

 

  1. Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy oraz kanalizacji

sanitarnej z Kietlina do Niemczy

 

Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy, wraz z przejściem wodociągu (metodą bezwykopową – przecisk sterowany) przez teren kolejowy (dz. 71/2) oraz teren drogi krajowej DK8. Długość planowanego wodociągu wynosi łącznie ok. 3600 m. Projektuje się zbiornik zapasowo – wyrównawczy w miejscowości Gola Dzierżoniowska na wodę czystą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Wartość robót budowlanych: 2 372 547,00 zł, w tym dofinansowanie 63,63%.

 Poniżej zdjęcia ze spotkania: