Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Stypendia pomostowe 2020/2021 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Stypendia pomostowe 2020/2021

 

Fundacja Edukacja Przedsiębiorczości  przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza XIX edycję Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy
byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej
2 lat.
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niz 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niz 1 820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niz 90.

Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony w załączniku do Regulaminu,

Szczególowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Termin składania wniosków:

12 sierpnia 2020- uruchomienie aplikacji on line

14 września 2020 godzina 16:00- zamknięcie aplikacji online

Miejsce składania wniosków:

Najbliższy względem zamieszkania oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa