Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Terminy wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Terminy wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Rada Miejska w Niemczy uchwałą Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zarządziła wybory w sołectwach:

  1. Gilów i Gola Dzierżoniowska
  2. Kietlin
  3. Ligota Mała
  4. Podlesie i Ruszkowice
  5. Wilków Wielki i Chwalęcin

Tą samą uchwałą Rada Miejska w Niemczy powierzyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza opracowanie niniejszego harmonogramu zebrań wiejskich:

 

Lp. Sołectwo Data zebrania Miejsce zebrania Godzina zebrania
1 Gilów 15.01.2019 r. świetlica wiejska 18.00
2 Kietlin 16.01.2019 r. budynek
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
18.00
3 Ligota Mała 17.01.2019 r. dom obecnego sołtysa 18.00
4 Podlesie 21.01.2019 r. świetlica wiejska 19.00
5 Wilków Wielki 18.01.2019 r. świetlica wiejska 18.00

 

 

 

Dla Sołtysów, którzy są odpowiedzialni za zwołanie i przeprowadzenie zebrań wiejskich oraz wszystkich zainteresowanych publikujemy poniżej Wyciąg ze Statutów Sołectw Gilów, Kietlin, Ligota Mała, Podlesie i Wilków Wielki, (Uchwała Nr XI/72/03 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 października 2003 r.) dotyczący zasad i trybu wyboru organów sołectwa:

§ 9

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada Miejska tak, by mogły one odbyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia jej kadencji.
2. Zebranie w sprawie wyborów organów Sołectwa zwoływane jest przez Burmistrza, który w uzgodnieniu z ustępującym Sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O dacie i miejscu zebrania zawiadamia z upoważnienia Burmistrza – Sołtys co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 10

1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin.
2. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.
3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
4. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, najwcześniej po pół godzinie.
5. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, może postanowić o obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 11

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Rada Sołecka liczy od 5 do 7 członków.
3. Rada Sołecka wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Sołeckiej.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje jej przewodniczący w porozumieniu z Sołtysem.
5. Sołtys ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady Sołeckiej.

§ 12

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa.
2. Do zadań komisji należy:

1/przyjęcie zgłoszeń kandydatów ustalenia, czy nie istnieją przeszkody, o jakich mowa w § 10,
2/przeprowadzenie głosowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/sporządzenie protokołu o wynikach wyborów /protokół podpisujączłonkowie Komisji i przewodniczący Zebrania/

3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w statucie, a dotyczących wyborów organów Sołectwa decyzję podejmuje Zebranie Wiejskie.

§ 14

1. Odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji może dokonać Zebranie Wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Miejskiej. Odwołanie z inicjatywy Zebrania Wiejskiego wymaga zatwierdzenia przez Radę Miejską.
2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
3. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych stron.