Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza UWAGA!!!! Ostatnie dni naboru wniosków do programu MOJA WODA - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

UWAGA!!!! Ostatnie dni naboru wniosków do programu MOJA WODA

 

UWAGA!!!! Ostatnie dni naboru wniosków do PP MOJA WODA

Informujemy, że nowe wnioski w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” można składać już tylko do 29.02.2024 r.

Program ma na celu Ochronę zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

-do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),

– do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

– do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

–  do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,

–  do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Dotacja to  do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż  6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

W związku  z tym, osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach Programu najpóźniej 29.02.2024 r. muszą przesłać wniosek w wersji elektronicznej ze swojego konta na Portal Beneficjenta – Wrocław (fos.wroc.pl)

Następnie wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta należy złożyć w wersji podpisanej (papierowo lub podpisany profilem zaufanym) w terminie do 15.03.2024 r. (liczy się data wpływu do WFOŚiGW we Wrocławiu).

UWAGA: wnioski muszą być złożone w obu formach tj. elektronicznej do 29.02.2024 r. oraz podpisanej do 15.03.2024 r. Wnioski, które wpłyną po tych terminach nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje na temat programu znajdują się na  stronie internetowej https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda-2023/w_674,cel-programu