Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Uwaga! Podwyżka opłat za wywóz śmieci - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Uwaga! Podwyżka opłat za wywóz śmieci

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych, na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, zrzeszającego: Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Dzierżoniów oraz Miasto i Gminę Niemcza i wynosić będą: - 19 zł miesięcznie/os., jeżeli odpady komunalne są segregowane, - 25 zł miesięcznie/os., jeżeli odpady komunalne nie są segregowane.

Wzrost cen wynika z ofert złożonych w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2019 – 2022. Na rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów mają wpływ: rosnące koszty opłat środowiskowych za składowanie odpadów (obecnie – 140,00 zł/tonę, w 2019 r. – 170,00 zł/tonę i w 2020 r. – 270 zł/tonę) rosnące koszty pracy; rosnąca ilość odpadów; spadek ilości mieszkańców zgłoszonych do systemu zagospodarowania odpadów wg deklaracji;
wprowadzenie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów: odbiór odpadów BIO (zakup pojemników, koszty odbioru), wprowadzenie pojemników do segregacji o określonych kolorach; konieczność osiągnięcia ustawowych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych.

Od 2019 r. zwiększeniu ulegnie częstotliwość odbioru posegregowanych tworzyw sztucznych metodą workową – do 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października. Zwiększy się także dostępność Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK – będzie on czynny 6 dni w tygodniu dla mieszkańców Miasta Dzierżoniów oraz Miasta i Gminy Niemcza i 3 razy w tygodniu dla mieszkańców Gminy Dzierżoniów. Częściej odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 6 razy w roku, dla terenu Miasta Dzierżoniów oraz Miasta i Gminy Niemcza i 4 razy do roku dla terenu Gminy Dzierżoniów.

Zwiększeniu ulegnie także różnica pomiędzy stawką opłaty dla mieszkańców, którzy odpady segregują i tych którzy tego nie robią. Ma to na celu zachęcenie mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów. Segregowanie odpadów ma istotny wpływ na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który finansowany jest w całości z opłat mieszkańców. Poprawna segregacja umożliwia osiągniecie wymaganych ustawowo poziomów recyklingu oraz wpływa na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania, co przekłada się na ograniczenie kosztów gospodarowania odpadami.

Nowe stawki opłat zostały przyjęte uchwałą Nr I/6/18 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 6236).

Zmiana stawek opłat nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od 01.01.2019 r. stanowiącej iloczyn nowej stawki opłaty oraz danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Opłatę należy uiszczać w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu. Terminy uiszczania opłat nie uległy zmianie.