Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zapraszamy do składania propozycji współpracy w roku 2019 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zapraszamy do składania propozycji współpracy w roku 2019

Uprzejmie informujemy, że Referat Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta i Gminy Niemcza rozpoczął prace nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019r. Zapraszamy wszystkie organizacje, które przewidują współpracę finansową lub pozafinansową z Gminą Niemcza w roku 2019 do składania propozycji współpracy wg następującego schematu:

ngo
  1. Sfera pożytku publicznego, której dotyczyć będzie zadanie (zgodnie z art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie)
  2. Nazwa zadania
  3. Krótki opis zadania z określeniem poszczególnych kosztów.
  4. Proponowany montaż finansowy
  5. Nazwa organizacji, numer KRS, czytelne podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli, podpisywania umów.

Propozycje należy składać pisemnie w sekretariacie oraz przesłać w formie edytowalnej mailem na adres: izamirska@um.niemcza.pl