Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zapraszamy do udziału w konsultacjach Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-27(30)". - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zapraszamy do udziału w konsultacjach Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-27(30)”.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-27(30)”.

Konsultacje prowadzi Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Konsultacje skierowane są do grupy docelowej projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, tj.:
• przedsiębiorstw społecznych,
• podmiotów ekonomii społecznej,
• organizacji pozarządowych,
• instytucji wspierających ekonomię społeczną,
• przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek organizacyjnych,
• przedstawicieli nauki i biznesu,
• podmiotów uprawnionych do tworzenia PES o charakterze reintegracyjnym,
• kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych,
• publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 15 września do 20 października 2022 r. Opinie i uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres dops@dops.wroc.pl oraz d.butryn@dops.wroc.pl na formularzu zgłaszania uwag.

Tekst projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2021-2027(30)” dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej https://bip.dops.wroc.pl w zakładce Otwarte konsultacje społeczne oraz http://kupujespolecznie.pl w zakładce aktualności.