Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI

 

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Niemcza.

Opieka stomatologiczna obejmuje:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Niemcza.  Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna będzie obejmowała liczbę około 190 uczniów (wg stanu na 30 września 2019 roku) Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, ul. Bolesława Chrobrego 25, 58-230 Niemcza dla której Gmina Niemcza jest organem prowadzącym.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej;
  2. Oświadczenie podmiotu o zawartej umowie z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ofertę należy przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Niemcza, ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza lub

na adres e- mail: aborowska@um.niemcza.pl 

najpóźniej do dnia 21 października 2019 r.  do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osoba wyznaczoną do kontaktów jest: Agnieszka Borowska,

tel. 74 83 76 203