Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza SOŁECTWA – WYBORY 2019: znamy już składy 5 rad sołeckich - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

SOŁECTWA – WYBORY 2019: znamy już składy 5 rad sołeckich

 
  1. 15 stycznia – Gilów

Pierwsze wybory sołeckie w Gminie Niemcza odbyły się we wtorek w Gilowie, w pierwszej części zebrania ustępujący sołtys Paulina Dziedzic przedstawiła mieszkańcom wsi Gilów oraz Gola Dzierżoniowska sprawozdanie ze swojej działalności. W wyniku tajnego głosowania nowym sołtysem ponownie została Paulina Dziedzic, natomiast w Radzie Sołeckiej znaleźli się Marta Pinkosz – Dziedzic, Aneta Pasiut – Wróblewska, Adam Kossakowski, Tadeusz Korczyński, Mateusz Kossakowski, Magdalena Lis i Paweł Szach. Funkcję Przewodniczącej Rady Sołeckiej powierzono Pani Marcie Pinkosz – Dziedzic.

  1. 16 stycznia – Kietlin

Kolejne wybory sołeckie odbyły się w Kietlinie, wzięło w nich udział 50 osób. Po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad pełniąca obowiązki Sołtysa Pani Agata Podgórni przedstawiła zebranym sprawozdanie ze swojej działalności. W wyniku przeprowadzonego głosowania nowym sołtysem została Pani Danuta Drabik, a w Radzie Sołeckiej znaleźli się Andrzej Dudek, Agata Podgórni, Stanisław Groń, Kamila Smęt, Grzegorz Podgórni, Ewa Ziemianek, Artur Drabik. Funkcję Przewodniczącej Rady Sołeckiej wsi Kietlin powierzono Pani Agacie Podgórni.

  1. 17 stycznia – Ligota Mała

W wyborach sołeckich w Ligocie Małej wzięło udział 15 mieszkańców. Sołtys Jan Cieleban przedstawił zebranym sprawozdanie ze swojej działalności W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania nowym sołtysem została Pani Małgorzata Adamczuk, w nowej Radzie Sołeckiej znaleźli się Barbara Wróbel, Roman Adamczuk, Justyna Tunia, Krzysztof Łopaciński i Jan Cieleban. Funkcję Przewodniczącej Rady Sołeckiej wsi Ligota Mała powierzono Pani Barbarze Wróbel.

  1. 18 stycznia – Wilków Wielki

Czwarte z kolei w tym roku wybory sołeckie w Gminie Niemcza odbyły się w Wilkowie Wielkim w siedzibie filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemczy. Na spotkaniu pojawiło się 67 mieszkańców wsi Wilków Wielki i Chwalęcin. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczyła Paulina Dziedzic Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy. Po przegłosowaniu porządku obrad, głos zabrał sołtys Tomasz Palimąka przedstawiając zebranym sprawozdanie z działalności pracy sołtysa i Rady Sołeckiej. Następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania został ponownie wybrany sołtysem. Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Wilków Wielki zostali Kamil Mazur, Adam Mandziej, Czesław Piotrowski, Barbara Górska, Sławomir Słodowy, Radosław Górski. Pan Adam Mandziej objął funkcję Przewodniczącego Rady Sołeckiej.

  1. 21 stycznia – Podlesie

Na Sali Wiejskiej w Podlesiu w dniu wyborów pojawiło się 27 mieszkańców. Sołtys Piotr Mielnik przedstawił sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady sołeckiej. Po zgłoszeniu kandydatów na Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej, Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Sołtysem został ponownie wybrany Pan Piotr Mielnik . Członkami Rady Sołeckiej w Podlesiu zostali Edyta Mielnik, Kazimierz Leń, Katarzyna Andruszków, Elżbieta Szczepańska, Jakub Szczepański. Funkcję Przewodniczącej Rady Sołeckiej wsi Podlesie powierzono Pani Edycie Mielnik.

Wybory sołtysów i rad sołeckich 5 spośród 7 Sołectw Gminy Niemcza odbywały się w dniach od 15 do 21 stycznia 2019 roku. W spotkaniach brali udział Burmistrz Niemczy Jarosław Węgłowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic oraz inni przedstawiciele samorządu. Mieszkańcy licznie stawiali się na zebraniach wiejskich. Zmienili się sołtysi w Kietlinie i Ligocie Małej.

We wtorek 29 stycznia 2019 roku została zaplanowana IV/19 sesja Rady Miejskiej
w Niemczy, podczas której Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy Paulina Dziedzic wraz z Burmistrzem Jarosławem Węgłowskim pożegnają ustępujących i powitają nowo wybranych sołtysów.

Na podstawie protokołów z przeprowadzonych w dniach od 15 do 21 stycznia 2019 roku zebrań wiejskich dla wyborów do organów mieszkańców wsi Gilów, Kietlin, Ligota Mała, Wilków Wielki i Podlesie, informację sporządziła Agnieszka Borowska Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej w Niemczy.

dav