Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zapraszamy na X Jubileuszowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Niemczy w niedzielę 18 grudnia 2022 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zapraszamy na X Jubileuszowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Niemczy w niedzielę 18 grudnia 2022

 

Zapraszamy w niedzielę 18 grudnia na jarmarkowe

jubileuszowe  wydarzenie na niemczańskim Rynku.

Startujemy jak zawsze od wczesnych godzin rannych.

Program artystyczny w samo południe.

 Poniżej plakat oraz informacja dyrektora Niemczańskiego Ośrodka  Kultury oraz REGULAMINU KONKURSU PN.

„KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

 

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Wielu z nas już dziś planuje
co przygotować, czym zająć się w pierwszej kolejności. Niektóre gospodynie zaczynają szykować świąteczne przysmaki, inne zostawiają to sobie na później. Wszystkim, ale w szczególności tym, którzy z różnych względów nie mają czasu lub ochoty, albo brakuje im umiejętności, by własnoręcznie przygotować świąteczne specjały, polecamy odwiedzić Niemczański Jarmark Bożonarodzeniowy.

 

Jarmarki Bożonarodzeniowe to tradycja, która przyszła do nas z Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Ich historia sięga aż XIII wieku, kiedy to na ulicach i rynkach miasteczek zaczęły pojawiać się stoiska oferujące do sprzedaży lokalne specjały i rękodzieło przygotowane przez gospodynie domowe oraz lokalnych cieśli, rzeźbiarzy czy malarzy. Tradycja ta utrzymała się do dziś, a urozmaiciły
ją właściwie tylko różnego rodzaju występy sceniczne, czy wspólne kolędowanie.

 

Niemczański Jarmark Bożonarodzeniowy również ma już swoją tradycję. Tutaj już 18. grudnia, podobnie jak na poprzednich jarmarkach, każdy znajdzie coś dla siebie. Będą słodkości przygotowane między innymi przez Koła Gospodyń Wiejskich, rodziców przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych, stowarzyszenia i osoby prywatne. Pojawią się też oczywiście gotowe tradycyjne, świąteczne dania: pierogi, krokiety, paszteciki. Będzie świąteczny barszcz, a na jednym ze stoisk zadbają o nasze ciepło i polecą do degustacji Niemczańskiego Grzańca. Ponadto zaopatrzyć się będzie można w lokalne sery, miody oraz wędliny, a także ręcznie wykonane ozdoby choinkowe.

 

Oficjalne rozpoczęcie Jarmarku zaplanowano na godzinę 12:00 przywitaniem wszystkich gości przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza Jarosława Węgłowskiego. Później przedszkolaki
i uczniowie z niemczańskiego przedszkola i szkoły podstawowej zaprezentują swoje pieczołowicie przygotowane programy artystyczne. Zaraz po zakończeniu występów wszystkie dzieci będą mogły wskoczyć na karuzelę Świętego Mikołaja, pobawić się ze świątecznymi animatorami oraz spotkać samego Świętego Mikołaja! Ponadto dla wszystkich zaplanowano specjalny pokaz cyrku scenicznego. Wszystko to i wiele więcej przy dźwiękach kolęd i pastorałek przygotowanych
i prezentowanych na żywo przez zespół Grodzianie.

 

Dzisiaj zapraszamy również do wzięcia udziału w specjalnym świątecznym „Konkursie
na Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową”. Jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na Jarmarku zaprezentowane też zostaną prace, które zostaną zgłoszone do konkursu, tak aby każdy obecny mógł je podziwiać. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową i pozostałe dokumenty znajdziecie pod artykułem.

 

Zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy chcieliby wystawić swoje stoisko na Niemczańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, do zgłaszania się drogą mailową na adres: nok@nok.niemcza.pl do dnia 12 grudnia 2022 r. Prosimy aby w wiadomości znalazła się informacja
o tym co Państwo oferujecie.

REGULAMINU KONKURSU PN.

„KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

 

 1. Organizator:

 Organizatorem Konkursu jest Niemczański Ośrodek Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

 Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Niemcza.

 Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych (załącznik nr1 do regulaminu),

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,

 Przekazane do konkursu prace muszą być wykonane samodzielnie,

 Uczestnicy będą oceniani w kategorii open, bez podziału na wiek,

 Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 2 do regulaminu) oraz dostarczenie pracy konkursowej,

 Prace nie mogą naruszać uczuć religijnych oraz obrażać innych osób.

 

 1. Cele konkursu:

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;

 rozwijanie wrażliwości estetycznej;

 inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych:

 stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;

 pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;

 umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 

 1. Zadanie konkursowe:

 Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

 

 1. Termin:

 Prace należy składać w siedzibie Niemczańskiego Ośrodka Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza, do dnia 14 grudnia 2022 r w godzinach 8:00 – 12:00.

 Do każdej pracy należy dołączyć poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 2 do regulaminu) zawierającą: imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego uczestnika konkursu.

 

 1. Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

 o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa, podczas obrad
w trakcie Niemczańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 18 grudnia 2022 roku,

 prace ocenianie będą zgodnie z następującymi kryteriami:

– ogólny wyraz artystyczny,

– estetyka wykonania,

– oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,

– stopień trudności wybranej techniki plastycznej,

– nawiązanie do tematyki świątecznej.

 

 1. Zwycięzcy i nagrody:

 Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów trzech najpiękniejszych ozdób wybranych przez Komisję Konkursową,

 Organizator przewiduje dyplomy za udział w konkursie dla wszystkich jego uczestników,
 Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 18 grudnia 2022 roku podczas Niemczańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego,

 Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom i uczestnikom konkursu podczas ogłaszania wyników.

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,

 Prace zgłoszone do konkursu należy odebrać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu w siedzibie organizatora, tj.: Niemczański Ośrodek Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza. W przypadku nie odebrania pracy w wyznaczonym terminie, przechodzi ona
na własność organizatora.

 

 1. Postanowienia końcowe:

Dostarczenie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa (klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3
do regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia udział
w konkursie.

 Osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i nie narusza praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób.

 Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu (imię, nazwisko oraz wizerunek) zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem i Niemczańskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.
W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor prac.

 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 1. „Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”

 

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ

OSOBY MAŁOLETNIEJ W KONKURSIE

 

Ja, niżej podpisana/-y, ………………………………………………………………………………., zgodnie
z REGULAMINEM KONKURSU PN. „KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”, którego organizatorem jest Niemczański Ośrodek Kultury, działając jako rodzic/opiekun prawny małoletniej/-ego …..………….………………………………………………………… wyrażam zgodę na jej/jego uczestnictwo w tym Konkursie.

 

 

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść ww. REGULAMINU KONKURSU PN. „KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych osoby małoletniej do celów:

 • uczestnictwa w konkursie;
 • udostępnienia pracy, fotografii pracy wyżej wymienionej osoby małoletniej, podpisanej imieniem i nazwiskiem – zgodnie z Regulaminem konkursu (wystawa prac konkursowych podczas Niemczańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Niemcza – www.um.niemcza.pl, profil w mediach społecznościowych – facebook.

 

Oświadczam, że została mi doręczona klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach ww. konkursu.

 

 

 

 

 

……………………………… ……………………………… ………………………………
imię i nazwisko data podpis

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

 1. „Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

DO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ

OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

 

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………………

 

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO ……………………………………………………..…..

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu.

 

 

……………………………………………………………………………………….

(podpis)

 

 

 

 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY

 

Prace konkursowe należy składać w siedzibie organizatora,

tj.: w Niemczańskim Ośrodku Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza,

najpóźniej do dnia 14.12.2022 r w godzinach 8:00 – 12:00.

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

 1. „Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH

KONKURSU PN. „KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1 z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”, informujemy:

 • Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Niemczański Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza (dane kontaktowe: Niemczański Ośrodek Kultury, Rynek 32, 58-230 Niemcza, Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza);
 • Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Synergia Jacek Krzyżaniak, ul. Mickiewicza 3, 97-221 Rokiciny-Kolonia, e-mail: biuro@synergiaconsulting.pl);
 • Na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody:
 1. a) dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, numer telefonu, lub wizerunek – jeżeli Pani/Pana wizerunek zostanie utrwalony na fotografiach lub
  w materiałach audiowizualnych wykonanych z uroczystości wręczenia nagród – będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w KONKURSIE PN. „KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ” organizowanym przez Niemczański Ośrodek Kultury;
 2. b) dane w zakresie imienia, nazwiska lub wizerunku mogą być przetwarzane w celu promocji ww. wydarzenia;
 • Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a, będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konkursie;
 • Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska lub numeru telefonu w celu uczestniczenia w ww. konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na
  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem; osoba małoletnia może wziąć udział w konkursie tylko za zgodą rodziców/opiekunów prawnych;
 • Jednocześnie informujemy, że dane osobowe w postaci wizerunków uczestników wydarzenia (w tym uroczystości/imprezy publicznej) nie wymagają zgody na ich rozpowszechnianie na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych, jeżeli:
 1. a) wizerunek dotyczy osób powszechnie znanych i wizerunek wykonano w związku
  z pełnieniem przez nich funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
 2. b) osób stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
 • Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska lub wizerunku mogą być przetwarzane
  w celach wskazanych w pkt. 3 na stronie internetowej www.um.niemcza.pl, w ramach profilu Urzędu Miasta i Gminy Niemcza portalu społecznościowym Facebook lub
  w materiałach promocyjnych (Pani/Pana numer telefonu nie będą publikowane); dane osobowe, w zakresie wskazanym w pkt 3, mogą również być udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne na rzecz współadministratorów danych,
  a także innym uprawnionym odbiorcom; w związku z przekazaniem danych do Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin – tj. do serwisu Facebook – dane mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje
  o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących
  na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • Dane osobowe zebrane w ramach konkursu będą przechowywane w celach archiwalnych
  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach; okres przechowywania danych ustalany będzie na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Posiada Pani/Pan:
 1. a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania – w sytuacjach określonych przepisami RODO w tym zakresie;
 2. b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji – w tym profilowania („profilowanie” oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań);
 • Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.