Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - EDYCJA 2024 - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – EDYCJA 2024

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy w związku z przystąpieniem do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2024”

WYMAGANIA DLA KANDYDATA :

-posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

-lub posiadanie co najmniej półrocznego , udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

-pełna zdolność do czynności prawnych,

-brak wskazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-nieposzlakowana opinia,

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań,

-umiejętność pracy z klientem,

-wysoka kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w :

1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu , powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury(np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5)zaprowadzeniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

WYMAGANE DOKUMENTY

-CV,

-list motywacyjny,

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie lub doświadczenie zawodowe,

-kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji ,

-oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie powierzonych zadań,

-oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

– zgoda na przetwarzanie danych w ramach rekrutacji na dane stanowisko

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do dnia 12 grudnia 2023r. do godz. 14.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Umowy zlecenia będą zawarte z osobami spełniającymi założone kryteria po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenie na czas określony. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu. Aplikacje , które nie spełnią wymogów formalnych można odbierać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania . Aplikacje nie odebrane w w/w terminie zostaną zniszczone. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 74 8376 441.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą ul. Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza, kontakt telefoniczny: 74 83 76 441, poczta e-mail: ops@ops.niemcza.pl

  2. W Ośrodku Pomocy Społecznej został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e‑mail:  iod2@synergiaconsulting.pl lub tel.: 693 337 954 lub pisemnie na adres wskazany w pkt.1

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji pracownika na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, obowiązki prawne ciążące na Administratorze w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, obowiązki prawne związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgoda na przetwarzanie danych, w związku z dobrowolnie podanymi danymi w sekcji inne formularza kandydata do pracy.