Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Niemcza wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, proszeni są o zapoznanie się z niniejszym pismem i wypełnienie załączonej ankiety.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Niemcza wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączoną ankietę.

W tym celu opracowany został specjalny formularz zgłoszeniowy pod nazwą „ zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków ” w zał.

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Jednocześnie informuję, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Niemcza będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej (pokój nr 5), a także na stronie internetowej www.um.niemcza.pl/aktualności.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2020 r., osobiście lub za pomocą poczty.

Informuję, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłoczne.

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
                                                                                                              /-/ Jarosław Węgłowski

Ankieta do pobrania:

zgłoszenie do ewidencji