Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Budżet dla gminy Niemcza na rok 2023 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2022 r - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Budżet dla gminy Niemcza na rok 2023 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2022 r

 

Budżet dla gminy na nowy rok, sporządzany jest przez organ wykonawczy w gminie. Zgodnie więc  z przepisami samorządowymi budżet dla naszej gminy na rok 2023, przygotował Burmistrz Niemczy. Radni w ustalonym terminie mogą wnosić wnioski do budżetu, które ostatecznie akceptuje, bądź nie Burmistrz.

Zaproponowany przez burmistrza budżet na rok 2023 przewiduje, że

– dochody Gminy osiągną kwotę: 38. 945. 010, 84 zł

– wydatki zaplanowano na kwotę: 44. 656. 385, 65 zł

– na inwestycje zaplanowano wydatki na kwotę: 22. 137. 282, 43 zł

Budżet ma charakter zgodny z całą koncepcją pracy Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego, czyli rozwój Gminy poprzez inwestycje. Trudno znaleźć we współczesnej historii Niemczy tak bardzo prorozwojowe i tak skuteczne rządzenie. Bo łatwo jest mówić, że chce się rozwoju Gminy ale dożo trudniej wprowadzić to w życie. Najczęściej rządzący tłumaczą się z niespełnionych obietnic niesprzyjającymi okolicznościami itp. U nas jest inaczej. Niezależnie od okoliczności Burmistrz idzie do przodu, pozyskuje fundusze i realizuje potrzebne od lat inwestycje, wkracza na tereny zaniedbane i zapomniane w poprzednich kadencjach.

Warto tu przytoczyć dane  o wysokości funduszy, jakie wykorzystano na inwestycje w Gminie Niemcza, które podczas sesji przedstawiła  skarbnik Gminy Marta Żłobicka – Wnuk:

rok 2014 to kwota             -1.854.417,24 zł

rok 2015 to kwota              -1,564.013,85zł

rok 2016 to kwota             – 1. 316. 911, 29 zł

rok 2017 to kwota             – 1. 426. 101, 47 zł

rok 2018 to kwota             – 3 .689. 597, 99 zł

ogółem: 9.851. 041,84 zł

rok 2019 to kwota             – 3. 968. 426, 58 zł

rok 2020 to kwota             – 4. 347. 475, 23 zł

rok 2021 to kwota             – 5. 096. 099, 48 zł

rok 2022 to kwota             – 8. 906. 800, 91 zł

rok 2023  plan w kwocie – 22. 137. 282. 43 zł

ogółem: 44. 456. 084,63 zł

 Tak więc w obecnej kadencji w ciągu pięciu lat, dzięki staraniom Burmistrza Niemczy Jarosława Węgłowskiego, na inwestycje pozyskano, na chwilę obecną kwotę 44. 456. 084,63 zł, a w ciągu pięciu lat poprzednich kadencji, była to kwota 9.851. 041,84 zł

Niestety, ktokolwiek oglądał relację z sesji budżetowej, mógł się przekonać, że na  jakiekolwiek słowa uznania czy podziękowania,  za wykonaną pracę i starania o zdobycie tak dużych środków finansowych dla Gminy,  ze strony większościowej opozycyjnej grupy radnych, burmistrz nie może liczyć.

Podziękowania za pracę za wszystkie starania, złożyli Burmistrzowi radna Maria, Krystyna Oleksiak oraz radny Stanisław Szklarski, w imieniu radnych Pauliny Dziedzic, Kamili Smęt i Mateusza Kossakowskiego.

Jak podkreślała m.in. radna Oleksiak: Burmistrz cały czas pracuje: od  początku roku, w styczniu pracował z młodzieżą na biwaku w Dolinie Tatarskiej, organizuje imprezy jak dożynki i wiele innych, dba o wszystkie grupy społeczne. Burmistrz ma wielkie zasługi dla miasta dzięki niemu mamy  Plac Hrynkiewicza, Skwer Marii i Lecha Kaczyńskich i wiele, wiele nowych inwestycji. Radna dziękowała także za pracę wszystkim urzędnikom.

Jej wypowiedź przerwał głośny śmiech radnej Edyty Mielnik i radnego Andrzeja Osipowicza. Na prośbę Burmistrza wyjaśnili powody swojego zachowania, stwierdzając, że biwak w Dolinie Tatarskiej organizował starosta, a nie Burmistrz.

Więc może wyjaśnimy radnym, że biwak na początku roku organizował osobiście nasz Burmistrz dla dzieci z całej gminy Niemcza, o czym szeroko informowaliśmy.

Radni najwyraźniej nie wiedzą i nie chcą wiedzieć, jakie działania są podejmowane w Niemczy  przez naszego Burmistrza. W centrum ich zainteresowań pozostaje poprzedni burmistrz Niemczy, a obecny starosta. Pozostaje zadać pytanie dlaczego radni promują poprzedniego burmistrza Niemczy a jednocześnie nieustannie krytykują i lekceważą obecnego burmistrza.

Poniżej zdjęcia z imprezy, o której mówiła radna Oleksiak:

Świetny pomysł, dobra organizacja, moc atrakcji czyli pierwsza WYCIECZKA Z BURMISTRZEM

http://www.um.niemcza.pl/swietny-pomysl-dobra-organizacja-moc-atrakcji-czyli-pierwsza-wycieczka-z-burmistrzem.html

Trudno także zrozumieć stanowisko radnych wobec budżetu biorąc np. pod uwagę opinię Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna przygotowująca opinię na temat budżetu, pracowała w składzie dwóch osób radnego Miłosza Wrzesińskiego i radnego Stanisława Pelca. Panowie napisali w opinii m.in. że „inwestycje słabo wpisują się w „Wizję Rozwoju Gminy Niemcza” albo, że inwestycje wydają się niekomplementarne, że budżet nie uwzględnia potrzeb wszystkich grup społecznych itp. Generalnie w ich opinii, w 9 punktach napisane są wyłącznie negatywne zdania o proponowanym przez Burmistrza budżecie. Obaj panowie radni nie zagłosowali za tym co sami napisali a wstrzymali się od głosu, w związku z czym opinii komisji po prostu nie ma. A co ciekawe na sesji ci sami radni  Miłosz Wrzesiński i Stanisław Pelc zagłosowali za przyjęciem budżetu.

Poniżej link do opinii Komisji Rewizyjnej:

https://niemcza.esesja.pl/zalaczniki/214871/opiniakomisjirewizyjnej2022_2040966.pdf

Burmistrz próbował dowiedzieć się dlaczego radni nie zaprosili na posiedzenie komisji rewizyjnej Skarbnika Gminy oraz Burmistrza żeby mogli wyjaśnić im wątpliwości czy jakiekolwiek pytania. W odpowiedzi usłyszał, że termin posiedzenia komisji był mu znany, więc jak chciał to mógł przyjść….

Kilka razy Burmistrz mówił o braku jakiegokolwiek zainteresowania ze strony radnych sprawami, nad którymi pracuje on i jego urzędnicy. Radni jak mówił Burmistrz nie okazują mu żadnej pomocy. Dotyczyło to m.in. starań o pozyskanie terenu pod nowy cmentarz. Po negatywnej opinii przedstawionej przez właściciela terenu, o który starał się Burmistrz, zaproponował skierowanie kolejnego pisma z podpisami jego oraz wszystkich radnych. Pod pismem podpisali się tylko radni Paulina Dziedzic, Krystyna Oleksiak, Stanisław Szklarski, Mateusz Kossakowski i Kamila Smęt. Radni z grupy opozycyjnej zlekceważyli prośbę Burmistrza. Okazało się, że pomysł Burmistrza o możliwości ponownego rozpatrzenia był dobry i w efekcie zapadła pozytywna decyzja o przekazaniu terenu na potrzeby utworzenia nowego cmentarza w Niemczy, Tyle, że w tej sprawie radni z grupy opozycyjnej nie pomogli.

Nie zdarzyło się mówił burmistrz by radni spotkali się z nim osobiście w urzędzie, by przyszli z jakimikolwiek propozycjami działań na rzecz gminy. Burmistrz podkreślał kilkakrotnie, że wszystkie działania, które są podejmowane na rzecz gminy, wszystkie pomysły, plany, inwestycje to wyłącznie zasługa jego pracy i całego zespołu urzędników oraz polskiego Rządu, który stwarza szanse na pozyskiwanie funduszy. Radni z grupy opozycyjnej nie chcą współpracować, są wręcz jak ich nazwał hamulcowymi dla rozwoju gminy. Wstrzymując się od głosowania za najbardziej prorozwojowym budżetem na rok 2023, wstrzymują rozwój Gminy. Pokazują wyraźnie, że najlepiej byłoby, gdyby Burmistrzowi nie udawało się tak wielu spraw załatwiać z korzyścią dla gminy.

Od długiego już czasu daje się zauważyć bardzo niedobry obyczaj, jaki zadomowił się w zachowaniu kilku radnych. Polega on na ciągłym pouczaniu burmistrza, żeby zachowywał się z kulturą, grozi mu się przerwaniem wypowiedzi, przerywa się jego wypowiedzi, a nawet grozi wezwaniem policji. Dodatkowo nagminnie ogłaszane są przerwy  w obradach, w momentach niewygodnych dla radnych.

Może by tak ci radni – „kulturoznawcy” – powściągnęli swoje uwagi, bo sami żadnymi autorytetami w sferze kultury, niestety nie są. Nie posiadają w tej dziedzinie ani wykształcenia, ani dorobku naukowego ani nawet powszechnej opinii o prezentowaniu wysokich zasad kultury. Siląc się na tego rodzaju uwagi, niestety sami narażają się na śmieszność.

O negatywnym stosunku opozycyjnej grupy radnych wobec wszelkich propozycji Burmistrza można było także przekonać się już na początku sesji, kiedy Burmistrz zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad. Burmistrz miał na celu przedstawienie radnym informacji o nowym  inwestorze i jego planach dotyczących budowy nowej inwestycji oraz przyjęcie w tej sprawie uchwały przez radnych

Radni odrzucili całkowicie propozycję burmistrza , i tym samym, burmistrz nie mógł przekazać informacji o pozyskaniu dla Gminy nowego inwestora. Pozostaje pytanie dlaczego radni nie chcieli aby o tym mówić. Zwłaszcza, że Burmistrz działania o pozyskane inwestora podjął z myślą o rozwoju naszej Gminy.

Jak nas poinformował burmistrz w najbliższym czasie na terenie przylegającym do DK 8 (w pobliżu tzw. „Piekiełka”) może powstanie nowoczesna  spełniająca wszelkie wymogi                                wytwórnia mas bitumicznych. Ma to być firma nowoczesna pod względem technologii produkcji,  stworzy możliwość zatrudnienia dla ok. 20 osób, ponadto będą wpływały podatki do budżetu gminy, która będzie też mogła dodatkowo korzystać z zakupu masy bitumicznej w cenie super promocyjnej.  Wydaje się, że na koniec roku taka wiadomość jest bardzo pozytywna, ciesząca mieszkańców i dobrze pokazuje pracę i starania burmistrza. Może więc dlatego radni nie chcieli aby burmistrz o tym fakcie mówił…!!!

 Nie czekając na głosowanie budżetu. Które z powodu długotrwałych dyskusji i słownych przepychanek przeciągało się, obecny na posiedzeniu były sołtys Ligoty Małej Jan Cieleban, złożył osobiste podziękowania Burmistrzowi Jarosławowi Węgłowskiemu za pozyskiwanie funduszy, ze inwestycje i  ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz Gminy Niemcza.

 

Ostatecznie głosowanie najważniejszej w roku uchwał budżetowej wypadło następująco:

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (9)

Borodajko Alicja Maria

Dziedzic Paulina Ewa

Kaczorowski Michał Mirosław

Oleksiak Maria Krystyna

Pelc Stanisław Tadeusz

Rożek Paweł Andrzej

Szklarski Mieczysław Stanisław

Wrzesiński Miłosz Marek

Zapotoczny Paweł

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Mielnik Edyta Marta

Osipowicz Andrzej Piotr

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kajrys Wiesława Ewa

Kossakowski Mateusz

Smęt Kamila Anna

Szachniewicz Stanisław

Ostra wymiana zdań trwała przez całą sesję.  Pomimo świątecznego czasu, trudno było szukać jakiegokolwiek głosu ze strony opozycyjnej grupy radnych, dającego szansę na porozumienie i zgodną współpracę, przy bądź co bądź najważniejszych sprawach, decydujących o bieżącej i przyszłej kondycji naszej gminy.

Po przegłosowaniu budżetu Burmistrz złożył wszystkim życzenia świąteczne.  Burmistrz zwrócił się do mieszkańców mówiąc min:

Szanowni Mieszkańcy to wszystko jest robione dla Was, wyniki naszej pracy są widoczne gołym okiem i życzę sobie i państwu aby było tych wyników jak najwięcej, po to aby nasza Mała Ojczyzna rozkwitała, aby było to widoczne w każdym miejscu, wszędzie, w każdym sołectwie. Życzę wszystkim od najmłodszych do najstarszych, by towarzyszył nam wszystkim uśmiech i dobre zdrowie, bo tylko wtedy będziemy pozytywnie nastawieni, będziemy pozyskiwać środki i będziemy nadal wprowadzać zmiany, dobre zmiany dla nas wszystkich dla całej Gminy Niemcza.

poniżej zdjęcia: