Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Rekordowy nowy budżet dla Gminy Niemcza na Nowy 2022 Rok - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Rekordowy nowy budżet dla Gminy Niemcza na Nowy 2022 Rok

 

Poznaliśmy kwoty zaplanowane w budżecie Gminy Niemcza na rok 2022. Pod względem finansów, będzie to rekordowy rok. W budżecie już dzisiaj znajdują się środki, w wysokości 20 mln zł pozyskane na zaplanowane inwestycje. Tak dużej kwoty na inwestycje  jeszcze w budżecie Niemczy nie było. Trzeba pamiętać, że bieżące dochody Niemczy nie są wysokie. Zdarzało się, że poprzedni włodarze rezygnowali z wykonania inwestycji, z powodu braku środków na wkład własny ze strony gminy. Obecny Burmistrz Jarosław Węgłowski daje sobie radę z tym problemem, pozyskując środki zarówno na inwestycje jak i na wkład własny   m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szczegółowo informację o kwotach i planowanych inwestycjach przedstawia

Sskarbnik Gminy Niemcza Marta Żłobicka – Wnuk.

 

PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK WYNOSZĄ   36.902.797,15 zł

DOCHODY BIEŻĄCE WYNOSZĄ:                                       20.530.653,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE WYNOSZĄ:                              16.372.144,15 zł

 

Dochody bieżące stanowią 55,63% dochodów ogółem i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku o 15,54%.

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2022 rok stanowią 44,36% dochodów ogółem i są to:

– środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 12.479.830 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań majątkowych,

– środki z Funduszu Dróg Samorządowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie  1.267.770 zł,

– refundacja kosztów realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2.419.544,15 zł,

– dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 205.000 zł.

Dochody majątkowe stanowią 718,48% przewidywanego wykonania 2021 roku.

 

WYDATKI NA ROK 2022 PLANUJE SIĘ W KWOCIE    44.863.764,36 zł

WYDATKI BIEŻĄCE WYNOSZĄ                                          20.921.739,23 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE WYNOSZĄ                                 23.942.025,13 zł

 

Wydatki budżetu gminy oszacowano w wysokości 150,8% w stosunku do przewidywanej realizacji w 2021 roku.

Kwota wydatków bieżących stanowi 46% planowanych wydatków ogółem i jest niższa od przewidywanej realizacji roku 2021 o 12,3%.

Wydatki majątkowe stanowią 53% wydatków ogółem budżetu oraz 418% zakładanej realizacji roku 2021.

Niezwykle istotnym elementem budżetu są inwestycje, na które w roku 2022 przeznaczone zostaną prawie 24 mln zł, przy dofinansowaniu z zewnątrz w kwocie ponad 20 mln zł, tj. 84%.

Między innymi za 10.315.789,47 zł (przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych 9,8 mln zł) planowana jest „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy”. Za 2.216.010 zł wybudowana zostanie sieć wodociągowa z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy. Inwestycje drogowe na terenie gminy zrealizowane zostaną na ponad 6,5 mln zł. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego tradycyjnego na energooszczędne oprawy led wyniesie ponad 1,8 mln zł. Miejsce będzie miała również budowa obiektu użyteczności publicznej w Przerzeczynie Zdroju – strażnicy OSP za 1.200.000 zł

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W drodze uchwały zaproponowany przez Burmistrza Jarosława Węgłowskiego budżet Niemczy na rok 2022 został przyjęty 29 grudnia  podczas ostatniej w roku 2021 sesji Rady Miejskiej w Niemczy.

Jak głosowali radni, o tym informacja poniżej:

Lista imienna

ZA (8)

Borodajko Alicja Maria

Dziedzic Paulina Ewa

Kaczorowski Michał Mirosław

Oleksiak Maria Krystyna

Rożek Paweł Andrzej

Smęt Kamila Anna

Szklarski Mieczysław Stanisław

Zapotoczny Paweł

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Mielnik Edyta Marta

Osipowicz Andrzej Piotr

Pelc Stanisław Tadeusz

NIEOBECNI (4)

Kajrys Wiesława Ewa

Kossakowski Mateusz

Szachniewicz Stanisław

Wrzesiński Miłosz Marek

 

Poniżej link do uchwały budżetowej:

https://niemcza.esesja.pl/zalaczniki/1606https://niemcza.esesja.pl/zalaczniki/160620/projekt_uchwaly_budzetowej_na_2022rok_1541687.pdf20/projektwpf_gminyniemcza_na_2022rok_1541651.pdf