Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko; Specjalista do spraw koordynowania projektów - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na stanowisko; Specjalista do spraw koordynowania projektów

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Specjalista do spraw koordynowania projektów

 Zarząd Stowarzyszenia „Ślężanie -Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór na

 stanowisko;  Specjalista do spraw koordynowania projektów

 Dokumenty aplikacyjne należy składać do godz. 12.00    14.03.2023 r.;

– osobiście w siedzibie biura w godzinach od 8.oo do 15.oo  (z wyjątkiem ostatniego dnia naboru)

lub

– za pośrednictwem poczty  na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka. W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura LGD.

Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:  
Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe Kierunki; ekonomiczny, administracyjny  
umiejętność obsługi programów komputerowych doświadczenie lub umiejętności w zakresie: pisania wniosków projektowych, zarządzania projektami, tworzenia biznesplanów

 

doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku zatrudnienie lub staż na stanowisku w administracji.

 

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych Prawo jazdy kat. B i własny samochód Możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych

 

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

 

Ogólna wiedza na temat środków pomocowych,  znajomość zagadnień związanych z pisaniem wniosków o dofinansowanie, umiejętność pracy w zespole

 

Znajomość  specyfiki  sektora ngo wynikającej  z przepisów  ustawy o stowarzyszeniach,  o  pożytku publicznym i wolontariacie dokładność,  systematyczność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, sumienność,  terminowość,

 

Znajomość zagadnień wynikających z PROW 2014-2020, PROW 2022 – 2027  i  podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, podstawowa wiedza z zakresu monitoringu i ewaluacji,

 

 

dobry stan zdrowia Znajomość  języka obcego w stopniu komunikatywnym

 

Dobra znajomość obszaru LGD  

 

Zameldowanie na obszarze LGD  

 

 

Pracownik ds. koordynacji projektów bezpośrednio podległy Dyrektorowi Biura, odpowiedzialny jest za;

 

 1. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie korespondencji.
 3. Prowadzenie sekretariatu Biura.
 4. Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia.
 5. Obsługę Walnego Zebrania Członków, Rady i Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie

przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy.

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 2. Doradztwo unijne dla mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania w

ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 1. Pomiar skali oddziaływania i efektywności oraz jakości świadczonego

doradztwa (ankietyzacja Beneficjentów oraz uczestników szkoleń i

indywidualnych spotkań).

 1. Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ślężanie.

 1. Organizację pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty, prowadzenie

dokumentacji Rady.

 1. Prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia,

ustawy) związane z realizacją i oceną projektów.

 1. Realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy w tym :

przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach

społeczno-kulturalnych i innych  wydarzeniach  wskazanych przez Zarząd

oraz Dyrektora Biura.

 1. Pomiar skali oddziaływania i efektywności oraz jakości realizowanych zadań

w zakresie animacji lokalnej i współpracy.

 1. Sporządzanie analiz przyczyn najczęściej popełnianych błędów przez

Wnioskodawców po zakończeniu każdego naboru wniosków.

 1. Określanie potrzeb szkoleniowych dla Wnioskodawców i opracowywanie

tematyki Szkoleń.

 1. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków projektowych w

zakresie Realizacji LSR oraz spraw związanych z prowadzeniem postępowania

naboru do ich zakończenia.

 1. Obowiązek systematycznego monitorowania realizowanych projektów

zgodnie z zapisami w LSR.

 1. Dbanie o terminowe przekazywanie przez Beneficjentów informacji o

przebiegu realizacji Projektów.

 1. Weryfikacja merytoryczna rozliczeń projektów dla potrzeb realizacji LSR.
 2. Bezpłatne świadczenie doradztwa w zakresie udostępnienia informacji o

możliwości uzyskania pomocy, w tym o terminach i warunkach ogłaszanych

naborów; w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i

wniosku o płatność; w zakresie składanych sprawozdań.

 1. Udział w procesie kontroli i oceny sprawozdań i wniosków o rozliczenie

grantów.

 1. Realizacja zadań w ramach LSR z zakresu animacji i współpracy.
 2. Dbałość o dobrą współpracę z załogą LGD, jej członkami i beneficjentami .
 3. Przestrzeganie przepisów wynikających z ustaw o zamówieniach publicznych,

o ochronie danych osobowych i przestrzegania tajemnicy służbowej.

 1. Prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania Biura

LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z

zakresu zadań i czynności.

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:     

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne,
 4. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie,
 5. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione

umyślnie,

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby

postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002 r.

Nr 101, poz.926 z późn. zm.),

 1. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie

obowiązków.

 

Na podstawie złożonych ofert, 14.03.2023 r., Zarząd LGD  przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające wszystkie wymogi będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie LGD. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.