Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza „Budowa dużego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niemczy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

„Budowa dużego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niemczy

Projekt dotyczy budowy boiska przy szkole Podstawowej w Niemczy wraz z siłownia zewnętrzną.

         

 

 

 

Zadanie sfinansowano ze środków unii europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu  Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.:  „Kompleks rekreacyjny przy ul. Dolnej w Niemczy” (ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne i siłownia plenerowa)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Tytuł operacji: Kompleks  rekreacyjny przy ul. Dolnej w Niemczy (ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne i siłownia plenerowa)

Koszt całkowity: 365 000,00 zł

Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW): 167 149,00 zł

Cel operacji: realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizacje celu: Budowa jednego kompleksu rekreacyjnego obejmującego jedno boisko wielofunkcyjne i jedną siłownię plenerową w Niemczy.

Opis operacji: budowa Kompleksu rekreacyjnego przy ul. Dolnej w Niemczy wpisuje się w cel szczegółowy: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 r. Operacja  podnosi atrakcyjność historycznego miasta Niemcza przede wszystkim dla mieszkańców ale też dla turystów, wypełnia lukę w ofercie rekreacyjnej, wpływa pozytywnie na poprawę zdrowia mieszkańców dzięki uprawianiu sportów ruchowych, integruje mieszkańców w szczególności grupy defaworyzowane.