Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Niemcza Urząd Miasta i Gminy Niemcza Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji Rocznego Programu Współpracy - Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji Rocznego Programu Współpracy

 

ZARZĄDZENIE NR 149/VIII/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Niemcza w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Niemcza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 03 listopada do 10 listopada 2022 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  1. zgłaszanie uwag i propozycji na piśmie bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miasta
    i Gminy Niemcza,
  2. zgłaszanie uwag i propozycji na piśmie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  3. zgłaszanie uwag i propozycji na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Niemcza (sekretariat@um.niemcza.pl).

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Niemcza.

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji zostaną spisane w protokole uwzględniającym zebrane w trakcie konsultacji dane oraz ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza.

 

Projekt uchwały w załączniku

Roczny program współpracy na 2023